Άλλες 20 επενδυτικές προτάσεις κατατέθηκαν για χρηματοδότηση από τη δράση «Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – έτους 2019»

Άλλες 20 επενδυτικές προτάσεις κατατέθηκαν για χρηματοδότηση από τη δράση «Εξωστρέφεια - Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - έτους 2019»

Με την υποβολή είκοσι επενδυτικών προτάσεων που αφορούν και τις τρείς Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας έκλεισε η δράση «Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – έτους 2019» που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων έληξε στις 18 Νοεμβρίου 2019 και έως τότε κατατέθηκαν επτά αιτήσεις χρηματοδότησης για επενδύσεις στην Αχαΐα, άλλες επτά για την Αιτωλοακαρνανία και έξι για την Ηλεία.

Πρόκειται για επιχειρήσεις που διεκδικούν χρηματοδοτήσεις ύψους 1,7 εκατ. ευρώ, έναντι 3,5 εκατ. ευρώ που είναι το συνολικό επενδυτικό τους πρόγραμμα. Είναι υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θέλουν να αναβαθμιστούν προκειμένου να μειώσουν το κόστος παραγωγής τους, να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, αλλά και να βελτιώσουν την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος τους, ώστε να είναι περισσότερο ανταγωνιστικές στις αγορές του εξωτερικού.

Οι επενδύσεις κινούνται στο πεδίο της μεταποίησης, στην ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας εμπορικών επιχειρήσεων, ενώ αφορούν και κλάδους υποστηρικτικούς προς τη μεταποίηση, όπως συμβουλευτικές υπηρεσίες, τηλεπικοινωνίες, και πληροφορική.

Θα ακολουθήσει η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων από τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που διαχειρίζεται το συγκεκριμένο πρόγραμμα ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Ε.Π. «Δυτικής Ελλάδα 2014-2020». Στη συνέχεια θα εκδοθούν οι σχετικές αποφάσεις ένταξης για τη χρηματοδότησή τους.

Υπενθυμίζεται ότι για λίγες ακόμη ημέρες παραμένουν ενεργές δύο ακόμη δράσεις χρηματοδότησης και συγκεκριμένα:

Ι. Έως τις 25 Νοεμβρίου 2019 μπορούν να υποβάλλουν τις επενδυτικές τους προτάσεις οι δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος «Ενίσχυση των δημιουργικών επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας», που αφορά την ενίσχυση των υπό σύσταση, νέων επιχειρήσεων, αλλά και υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων με δημιουργικό χαρακτήρα που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

ΙΙ. Μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου 2019 υποβάλλονται προτάσεις στο πρόγραμμα «Επιχειρηματική Εκκίνηση, Ενίσχυση νέων και υπό σύσταση, πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας», έχει ως βασικό στόχο την προαγωγή επενδύσεων για τη στήριξη της αυτοαπασχόλησης, της επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων ή επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε νέες αγορές ή κλάδους, και ειδικότερα πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων.

Post Author: katerina