Έκτακτα μέτρα για την προστασία του μπακαλιάρου της Ανατολικής Βαλτικής

Η απαγόρευση θα τεθεί σε ισχύ αμέσως και θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019. Θα καλύπτει όλα τα αλιευτικά σκάφη και θα εφαρμόζεται σε όλες τις περιοχές της Βαλτικής Θάλασσας όπου υπάρχει το μεγαλύτερο μέρος του αποθέματος (δηλαδή οι υποδιαιρέσεις 24-26), με εξαίρεση ορισμένες συγκεκριμένες στοχευμένες παρεκκλίσεις. Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά δεν εξασφαλίζουν ομοιόμορφη προσέγγιση σε όλες τις περιοχές στις οποίες βρίσκεται το απόθεμα μπακαλιάρου της ανατολικής Βαλτικής και ότι όλα τα κράτη μέλη δεν προτίθενται να θεσπίσουν εθνικά μέτρα, η Επιτροπή αποφάσισε ότι δικαιολογούνται περαιτέρω ενέργειες έκτακτης ανάγκης.

Ενώ αυτή η απαγόρευση αλιείας αποτελεί ουσιαστικό άμεσο βήμα για την προστασία αυτού του ευάλωτου αποθέματος, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα επανεξετάσουν την ανάγκη για πιο μακροπρόθεσμη δράση μέσα στο έτος. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι εκτός από την αλιεία που απειλεί το απόθεμα, υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι όπως η έλλειψη αλατότητας, υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες νερού και πολύ μικρού οξυγόνου, καθώς και προσβολή από παράσιτα.

Πρόσφατη επιστημονική ανάλυση έχει ενισχύσει τις ανησυχίες σχετικά με τον μπακαλιάρο της ανατολικής Βαλτικής: παρατηρείται μια ταχεία μείωση του αποθέματος που κινδυνεύει να οδηγήσει σε κατάρρευση, εάν δεν ληφθούν μέτρα. Συνεπώς, οι διεθνείς επιστημονικοί οργανισμοί ζήτησαν πλήρη σφράγιση της αλιείας για να αποτραπεί αυτή η κατάσταση.

Μετά από επιστημονικές συμβουλές, τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα μπακαλιάρου της ανατολικής Βαλτικής έχουν ήδη μειωθεί κάθε χρόνο από το 2014, από 65.934 τόνους σε 24.112 τόνους το 2019. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια οι αλιείς κατανάλωναν μόνο το 40-60% του συνολικού επιτρεπόμενου αλιευμάτων, πιθανώς λόγω της έλλειψης ψαριών εμπορικού μεγέθους. Πράγματι, σύμφωνα με τους επιστήμονες, ο όγκος εμπορικού μεγέθους γάδου (> = 35 cm) βρίσκεται σήμερα στο χαμηλότερο επίπεδο που παρατηρείται από τη δεκαετία του 1950. Φέτος, οι αλιείς χρησιμοποίησαν μέχρι στιγμής περίπου το 21% της διαθέσιμης ποσόστωσής τους.

Post Author: Iliop