Ανακοίνωση έκδοσης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας (ΕΠΑλΘ) 2014-2020

Το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας ανακοινώνει ότι εκδόθηκε από το ΥΠΑΑΤ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑλΘ) 2014-2020 με τίτλο: «Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων και καθεστώτα αντιστάθμισης στο πλαίσιο των βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων (αρ.40 του Καν.ΕΕ 508/2014 παράγραφος 1 στοιχεία β)-ζ) και θ) & αρ.44 παρ. 6 Αλιεία εσωτ. Υδάτων του Καν.ΕΕ 508/2014)–Δράση: Έργα για την προστασία και αποκατάσταση οικοσυστημάτων λιμνοθαλασσών, στο πλαίσιο βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων».

Δικαιούχοι για την υποβολή προτάσεων είναι:

·       Περιφέρειες

·       Δήμοι

·       Λοιποί φορείς δημοσίου δικαίου, οι οποίοι έχουν στην κυριότητά τους κατά χρήση εκτάσεις λιμνοθαλασσών.

Η συγχρηματοδοτούμενηδημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε 25.000.000€.

Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 500.000 ευρώ και ως μέγιστος το ποσό των 10.000.000 ευρώ.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://logon.ops.gr ξεκινώντας από 08-02-2019, ώρα 14.00, έως αποκλειστικά, την 30-12-2019, ώρα 14.00μμ.

Σημειώνεται ότι ως διαδικασία για την ένταξη των πράξεων στο Ε.Π. επιλέγεται η άμεση αξιολόγηση αυτών. Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας, η οποία καθορίζεται από την ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ.

Πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας (Μονάδα Β1΄) Ταχ. Δ/νση: Μιχαλακοπούλου 103, 115 27 Αθήνα, υπεύθυνη: κα Κ. Κόντσα, τηλ.: 2131501155, e-mail: kkontsa@mou.gr, Fax: 2107774080.

Οποιαδήποτε πληροφορία για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 καθώς και για την υποβολή των προτάσεων (όπως οδηγίες για τη συμπλήρωση ΤΔΠ/Υ, δεικτών παρακολούθησης φυσικού αντικειμένου, εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων και άλλα έγγραφα αναγκαία για την εξέταση της πρότασης) βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.alieia.gr. Ο ανωτέρω δικτυακός τόπος αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας.

Post Author: AgroPress