Ανακοίνωση του Β΄ Κύκλου για την Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

Την προδημοσίευση του Β΄ Κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ερευνητικών
έργων ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ ανακοίνωσαν στην 83η Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης ο Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας Κώστας Φωτάκης και η
Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας Πατρίτσια Κυπριανίδου.
Η Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ερευνητικών έργων ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ –
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ έχει συνολικό διαθέσιμο προϋπολογισμό 460.000.000 ευρώ και
συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και
εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020) του Υπουργείου Οικονομίας
& Ανάπτυξης.
Η Ενιαία Δράση ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ είναι μία από τις σημαντικότερες
δράσεις του ΕΣΠΑ 2014 -2020, που σχεδιάστηκε με ισχυρά επιστημονικό και αναπτυξιακό
χαρακτήρα με τη συνεργασία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με το Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων – Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς της Έρευνας,
Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ – ΕΤΑΚ) έχει αναλάβει τη διαχείριση της
Δράσης ως Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑνΕΚ.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ
Βασικός στόχος της ενιαίας δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ είναι η σύνδεση της
έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς
διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την
αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Η δράση αυτή έχει ως σκοπό την άμεση και
αποτελεσματική διοχέτευση των διαθέσιμων πόρων για την προώθηση ερευνητικών
δραστηριοτήτων και την εφαρμογή καινοτομιών στις επιχειρήσεις μέσω μίας σειράς
παρεμβάσεων.

Στόχοι της δράσης:
 Οικονομική ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση και τη βιώσιμη εξειδίκευση
 Ενσωμάτωση της νέας γνώσης και της καινοτομίας στα υπάρχοντα αλλά και σε νέα
προϊόντα, υπηρεσίες, παραγωγικά συστήματα και αλυσίδες αξίας
 Σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με τις ανάγκες της αγοράς και την οικονομία.
Οι στόχοι της δράσης επιτυγχάνονται με επικέντρωση των πόρων και των προσπαθειών σε
επιλεγμένους τομείς οικονομικής δραστηριότητας και σε πεδία παρέμβασης, όπου
ανιχνεύεται δυναμικό επιχειρηματικότητας και ερευνητικής αριστείας σύμφωνα με την
εθνική στρατηγική έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση (στρατηγική RIS3), σε
εθνικό καθώς και σε περιφερειακό επίπεδο, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό, τη διαφοροποίηση
και την εκμετάλλευση νέων ευκαιριών στην ελληνική οικονομία.
Η Δράση αποσκοπεί πρωτίστως στην ικανοποίηση των αναγκών των επιχειρήσεων και των
υπόλοιπων φορέων που δραστηριοποιούνται στο οικοσύστημα της έρευνας και καινοτομίας,
καλύπτοντας το μέγιστο δυνατό φάσμα των δυνητικών Δικαιούχων.
Οι ενισχυόμενες επιχειρήσεις είναι δυνατόν να κατατάσσονται σε όλες τις κατηγορίες με
βάση το μέγεθός τους (μικρές, μεσαίες, μεγάλες).
Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της Δράσης μπορούν να
υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από
συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.
Για την υλοποίηση των σχεδίων τους, οι δυνητικοί Δικαιούχοι μπορούν να δημιουργήσουν το
κατάλληλο για την περίπτωσή τους μίγμα ενεργειών, αξιοποιώντας ένα ευρύ φάσμα
ενισχυόμενων δαπανών από τις ακόλουθες κατηγορίες:

 κλασικές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (π.χ. βιομηχανική έρευνα, πειραματική
ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας)
 δράσεις προώθησης της καινοτομίας (π.χ. απόκτηση / επικύρωση / προστασία
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, απόσπαση προσωπικού από οργανισμούς έρευνας και
διάδοσης γνώσεων)
 υποστηρικτικές ενέργειες (π.χ. συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, συμβουλευτικές
υπηρεσίες).
Ο Β΄ κύκλος της Δράσης, αναμένεται να προκηρυχθεί το Δ΄ τρίμηνο 2018 και περιλαμβάνει
τέσσερις (4) παρεμβάσεις:
I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις
II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
IV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις
Βασικός στόχος της παρέμβασης «Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις» είναι η
δημιουργία νέων θέσεων ερευνητικού και επιστημονικού/τεχνικού προσωπικού μέσω της υποστήριξης της έρευνας, προώθησης της καινοτομίας και ενίσχυσης της δικτύωσης των
επιχειρήσεων.
Βασικός στόχος της παρέμβασης «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς»
είναι η συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και των ερευνητικών οργανισμών.
Η παρέμβαση «Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων» έχει ως στόχο την προώθηση της
έρευνας σε επόμενο επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας, έχοντας ως βάση αποτελέσματα που
έχουν παραχθεί σε προηγούμενα ερευνητικά έργα.
Τέλος, η παρέμβαση «Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις» στοχεύει
στην υποστήριξη της έρευνας και της καινοτομίας μέσω της χρηματοδότησης προτάσεων
σημαντικής αξίας που κατατέθηκαν από ελληνικές ΜμΕ επιχειρήσεις στο πλαίσιο του
Προγράμματος «Ορίζοντας 2020» (Horizon 2020) και έλαβαν τη Σφραγίδα Αριστείας (Seal of
Excellence). Η Σφραγίδα Αριστείας είναι η ετικέτα υψηλής ποιότητας που απονέμεται σε
έργα που υποβλήθηκαν στο ανωτέρω πρόγραμμα, κρίθηκαν ότι αξίζουν χρηματοδότηση,
αλλά δεν έλαβαν τη χρηματοδότηση λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ (Δημόσια Δαπάνη)
Η Δράση υλοποιείται μέσω ενιαίου Οδηγού Εφαρμογής και κοινής προκήρυξης για όλες τις
κατηγορίες παρεμβάσεων, σε δύο (2) επάλληλους Κύκλους αξιολόγησης. Επιτρέπεται η
μεταφορά μη δεσμευόμενων κονδυλίων από τον Α’ Κύκλο στο Β΄ Κύκλο και μεταξύ των
παρεμβάσεων, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή διάθεση και απορρόφηση της
συνολικής Δημόσιας Δαπάνης.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των 460.000.000 ευρώ
(Δημόσια Δαπάνη). Ο Β΄ κύκλος της Δράσης αναμένεται να προκηρυχθεί το Δ΄ τρίμηνο 2018
και με ενδεικτικό προϋπολογισμό 117.464.278 ευρώ (Δημόσια Δαπάνη).
Η Δράση εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020, στους Άξονες
Προτεραιότητας 01 και 01Σ, στην Επενδυτική Προτεραιότητα 1β “Ενίσχυση της έρευνας, της
τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας” και στον Ειδικό Στόχο 1.1. “Αύξηση
επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και συνεργασιών για την ανάπτυξη καινοτόμου
επιχειρηματικότητας σύμφωνα με την εθνική στρατηγική έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη
εξειδίκευση (στρατηγική RIS3)” και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό
Δημόσιο.
Σημειώνεται ότι στον Α΄ κύκλο της Δράσης (προκήρυξη 2017) υποβλήθηκαν 2.426 προτάσεις
με αιτούμενη Δημόσια χρηματοδότηση 1,4 δις ευρώ. Εγκρίθηκαν προς χρηματοδότηση και
εντάσσονται σταδιακά 682 ερευνητικά έργα με συνολικό προϋπολογισμό 434 εκατ. ευρώ και
Δημόσια δαπάνη 372 εκατ. ευρώ, στα οποία συμμετέχουν 878 επιχειρήσεις -στην
πλειοψηφία τους ΜμΕ- και όλα τα Ερευνητικά Κέντρα και ΑΕΙ της χώρας. Η πλειονότητα των
έργων έχει ήδη ενταχθεί και εκτελείται. Aναμένεται να δημιουργηθούν περισσότερες από
4.000 θέσεις εργασίας ερευνητικού προσωπικού.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Δικαιούχοι της Δράσης είναι α) Επιχειρήσεις και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως
επιχειρήσεις» και β) Ερευνητικοί οργανισμοί και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως
ερευνητικοί οργανισμοί». Για τη συμμετοχή τους στη Δράση, οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν
συσταθεί νομίμως και να λειτουργούν στην Ελλάδα ή σε άλλο Κράτος – Μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε ως νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως του τύπου τους (π.χ. ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ,
ΕΕ, ΙΚΕ, ΚοινΣΕπ) είτε ως ατομικές επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις από άλλα Κράτη – Μέλη, οι
οποίες κατά την υποβολή δεν διαθέτουν έδρα ή υποκατάστημα στην Ελλάδα δεσμεύονται ότι
κατά την ημερομηνία καταβολής της ενίσχυσης θα διαθέτουν εγκατάσταση ή υποκατάστημα
στην περιφέρεια στην οποία χωροθετείται η ενίσχυση. Εξαιρούνται οι προβληματικές
επιχειρήσεις καθώς και οι επιχειρήσεις με εκκρεμούσα απόφαση ανάκτησης ενίσχυσης από
την ΕΕ.
Συγκριμένα, για κάθε μια από τις τέσσερις παρεμβάσεις:
I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις
Η παρέμβαση Ι απευθύνεται σε υφιστάμενες Επιχειρήσεις ανεξαρτήτως της ημερομηνίας
ίδρυσης. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι είτε μια Επιχείρηση (ανεξαρτήτως μεγέθους) είτε
Ομάδες Επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως μεγέθους), ανεξάρτητων μεταξύ τους.
II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
Η παρέμβαση ΙΙ αφορά συμπράξεις υφισταμένων επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους και
ημερομηνίας ίδρυσης, με ερευνητικούς οργανισμούς, με κύριους αποδέκτες τις
επιχειρήσεις.
III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
Δυνητικοί δικαιούχοι στην παρέμβαση ΙΙΙ, είναι υφιστάμενες μεμονωμένες επιχειρήσεις
ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης.
IV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις
Δυνητικοί δικαιούχοι στην παρέμβαση IV είναι ελληνικές ΜμΕ που έλαβαν τη Σφραγίδα
Αριστείας (Seal of Excellence) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020»
(H2020/SMEsI/SoE, για τη Φάση Α ή για τη Φάση Β) και συγκεκριμένα είτε μία Επιχείρηση
είτε ομάδα Επιχειρήσεων.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης έργων ΕΤΑΚ που θα υποβληθούν, αφορούν όλους τους
στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ).
Κάθε θεματικός τομέας εξειδικεύεται περαιτέρω σε θεματικούς υποτομείς σύμφωνα με τα
συμπεράσματα της επικαιροποιημένης Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης σε Εθνικό επίπεδο
(national RIS3), μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Επιχειρηματικής Ανακάλυψης (ανοικτή
διαβούλευση).

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ
 Υλικά – Κατασκευές
 Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες
 Αγροδιατροφή & Βιομηχανία τροφίμων
 Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη
 Υγεία & Φάρμακα
 Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
 Ενέργεια
 Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Σημειώνεται ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι του Β΄ Κύκλου της Δράσης πρέπει να επιδείξουν
ιδιαίτερη προσοχή στα περιεχόμενα του νέου Παραρτήματος III της Αναλυτικής Πρόσκλησης
της Δράσης και να δηλώσουν σε ποιο θεματικό τομέα (και σε ποιον θεματικό υποτομέα)
εμπίπτει το προτεινόμενο έργο ΕΤΑΚ. Η επιλογή του θεματικού τομέα και υποτομέα κρίνεται
κατά την αξιολόγηση.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
Για το σύνολο των παρεμβάσεων οι επιλέξιμες για χρηματοδότηση δαπάνες θα πρέπει να
εντάσσονται στις ακόλουθες επιλέξιμες δραστηριότητες που περιγράφονται στον Γενικό
Κανονισμό Απαλλαγής (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014, όπως τροποποιήθηκε με τον EE
2017/1084):
 δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (άρθρο 25 του ΕΕ 651/2014)
 δραστηριότητες καινοτομίας (άρθρο 28 του ΕΕ 651/2014) – μόνο για ΜΜΕ και
Ερευνητικούς Οργανισμούς
 συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις (άρθρο 19 του ΕΕ 651/2014) – μόνο για ΜΜΕ

Παρέμβαση – Ανώτερος συνολικός προϋπολογισμός Αίτησης Χρηματοδότησης
I Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις 600.000€
II Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς 1.000.000€
III Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων 2.000.000€
IV Σφραγίδα Αριστείας
Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε πρότασης (και ο τυχόν επιμερισμός του ανά συνδικαιούχο
/εταίρο αν αφορά ομάδα επιχειρήσεων) είναι ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός από την
αξιολόγηση του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020»
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων έργων δεν πρέπει να
υπερβαίνει τους τριάντα (30) μήνες. Για τις προτάσεις της Παρέμβασης «IV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις», η διάρκεια κάθε έργου θα είναι αυτή που
εγκρίθηκε από το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020».
Η ένταση της ενίσχυσης ανά επιλέξιμη δραστηριότητα εξαρτάται από το μέγεθος της
επιχείρησης και από το χαρακτηρισμό των ενοτήτων εργασίας ως προς την κατηγορία
δραστηριότητας. Στο πλαίσιο του Β΄ Κύκλου της Δράσης προβλέπονται Έμμεσες Λειτουργικές
δαπάνες τόσο για τις Επιχειρήσεις όσο και για τους Ερευνητικούς Οργανισμούς.
Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα και υποχρεωτικά μέσω
του Πληροφορικού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η αξιολόγηση είναι συγκριτική και διενεργείται ηλεκτρονικά από Επιτροπές Αξιολόγησης που
συγκροτούνται από επιστήμονες εγνωσμένου κύρους οι οποίοι προέρχονται από το Μητρώο
Πιστοποιημένων Αξιολογητών που τηρεί η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.
Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι τα εξής:
Α. Επιστημονική και τεχνική αρτιότητα του προτεινόμενου έργου (Excellence)
Β. Εμπειρία και αξιοπιστία του (ων) δικαιούχου (ων) και ποιότητα και ικανότητα όσον
αφορά τον τρόπο υλοποίησης του έργου (Implementation)
Γ. Αποτελέσματα και Επιπτώσεις του προτεινόμενου σχεδίου (Impact)
Ειδικά για την Παρέμβαση «IV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις», η
αξιολόγηση δεν θα αφορά το επιστημονικό αντικείμενο της πρότασης και θα περιοριστεί
στον έλεγχο των λοιπών προϋποθέσεων συμμετοχής στη Δράση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Η έναρξη και η λήξη υποβολής προτάσεων μέσω του ΠΣΚΕ θα ορίζεται στην Υπουργική
Απόφαση της Αναλυτικής Πρόσκλησης του Β΄ Κύκλου, η οποία προγραμματίζεται να
εκδοθεί άμεσα, μετά τη σχετική έγκριση από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ.
Η Πρόσκληση του Β΄ Κύκλου, που θα περιλαμβάνει το Έντυπο Υποβολής, την Αναλυτική
Πρόσκληση με τα Παραρτήματά της, θα καθορίζει αναλυτικά τους όρους και τις
προϋποθέσεις χρηματοδότησης.
Το Νομοθετικό και Κανονιστικό πλαίσιο της δράσης διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΥΔΕ
ΕΤΑΚ http://www.eyde-etak.gr: Νομοθεσία. Για την υποβοήθηση των δυνητικών
δικαιούχων, η ΕΥΔΕ – ΕΤΑΚ θα αναπτύξει Εγχειρίδιο υποβολής προτάσεων Β΄ Κύκλου μέσω
του ΠΣΚΕ. Επιπλέον, για την αποσαφήνιση και διευκρίνιση σημείων της Αναλυτικής
Πρόσκλησης του Β΄ Κύκλου της Δράσης θα αναπτυχθεί από την ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ Αρχείο Συχνών
Ερωτήσεων – Απαντήσεων. Περαιτέρω, θα είναι διαθέσιμα σε επεξεργάσιμη μορφή τα
υποδείγματα για το Έντυπο Υποβολής Πρότασης Ερευνητικού Έργου και το Συμφωνητικό
Συνεργασίας που αφορά τα συνεργατικά ερευνητικά έργα του Β΄Κύκλου.
Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από http://www.eyde-etak.gr

Post Author: AgroPress