Από 28 Φεβρουαρίου έως 28 Μαρτίου 2019 η υποβολή αιτήσεων για τη “Βιολογική Γεωργία”. Ένταξη και κηπευτικών!

Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή των αιτήσεων στήριξης του Μέτρου 11 ‘’Βιολογικές Καλλιέργειες’’ θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα 28 Φεβρουαρίου 2019 (28/02/2019) και ώρα 00.01 έως και 28 Μαρτίου 2019 (28/03/2019) και ώρα 23.59

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχώρησε στις 31-12-2018 στην έκδοση της νέας (2ης) Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στα πλαίσια του μέτρου 11- “Βιολογικές καλλιέργειες” του ΠΑΑ 2014-2020. Συγκεκριμένα η πρόσκληση αφορά τη δράση 11.1.1 για τη μετατροπή συμβατικών καλλιεργειών σε βιολογικές και τη δράση 11.2.1 για τη διατήρηση καλλιεργειών σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους.
Ολόκληρη την πρόσκληση μπορείτε να δείτε εδώ.
Συνοψίζουμε σύντομα μερικά από τα βασικά στοιχεία της πρόσκλησης:
-Το σύνολο της δαπάνης για τη συγκεκριμένη πρόσκληση ανέρχεται στα 120.000.000 €, από τα οποία η δράση 11.1.1 χρηματοδοτείται με 36.000.000 € και η δράση 11.2.1 με 84.000.000 €.
-Η χρηματοδότηση για την Περιφέρεια Ηπείρου είναι 375.700 € για την πρώτη δράση και 945.300 € για την δεύτερη (σύνολο 1.312.000 €)
-Οι επιλέξιμες καλλιέργειες και τα ποσά στήριξης ανά έτος και ανά στρέμμα είναι τα εξής:

Δράση 11.1.1:  «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία» 
Δράση 11.2.1:  Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία
-Το ελάχιστο μέγεθος επιλέξιμου αγροτεμαχίου είναι 1 στρέμμα. Όλα τα αγροτεμάχια θα πρέπει να έχουν δηλωθεί στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2018 και εάν η αίτηση αφορά μόνιμη καλλιέργεια θα πρέπει να έχουν δηλωθεί με την επιλέξιμη μόνιμη καλλιέργεια.
-Το ελάχιστο μέγεθος της υπό ένταξη εκμετάλλευσης ανέρχεται σε 3 στρέμματα για τις μόνιμες καλλιέργειες, σε 2 στρέμματα για τις αροτραίες καλλιέργειες και σε 3 στρέμματα για τις εκμεταλλεύσεις που απαρτίζονται από μόνιμες και αροτραίες καλλιέργειες.
– Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί, σύμφωνα με το άρθρο 3 της με αριθ. 104/7056/21-1-2015 (ΦΕΚ 147/Β’/22-1-2015) απόφασης «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων» κατ’ εκτέλεση του Καν. αριθ. (ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», όπως ισχύει.
-Οι υποψήφιοι θα μοριοδοτηθούν με κριτήρια που έχουν να κάνουν με την ηλικία του δικαιούχου, με το αν είναι επαγγελματίας αγρότης, εάν είναι μέλος ενεργού συνεταιρισμού ή ομάδας παραγωγών και με το μέγεθος της προς ένταξη εκμετάλλευσης.
-Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων είναι τριετούς διάρκειας για την πρώτη δράση και πενταετούς για τη δεύτερη.
– Οι υποψήφιοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξής τους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ). Η εγγραφή στο εν λόγω  σύστημα γίνεται  στον ιστότοπο https://registration.dikaiomata.gr/user_registration και η επεξεργασία των αιτήσεων,  στον ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/Organics16/.

Post Author: AgroPress