ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.: 1η Προκήρυξη για ιδιωτικές επενδύσεις – Δείτε όλες τις λεπτομέρειες

H Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., έχει δημοσιεύσει την 1η Προκήρυξη για ιδιωτικές επενδύσεις στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) CLLD/LEADER» του Μέτρου 19 – Υπομέτρο 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020.

Οι επενδύσεις που δύναται να χρηματοδοτούν αφορούν:

Μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν ή/και μη γεωργικό προϊόν.
Ενίσχυση έργων στον τομέα του τουρισμού.
Ιδιωτικές επενδύσεις στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση και του εμπορίου.
Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού.
Επενδύσεις Οικοτεχνίας και πολύ-λειτουργικών Αγροκτημάτων.
Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών.
Συνεργασίες μεταξύ φορέων και επιχειρήσεων.

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης γίνεται ηλεκτρονικά (μέσω της ιστοσελίδας του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr), καθώς και σε φυσικό φάκελο στην ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. 

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων: 07/05/2019 και ώρα 13:00.

Νέα καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής  προτάσεων: 30/09/2019 και ώρα 15:00.

Η πλήρης πρόσκληση με τα συνημμένα της και όλο το αναλυτικό πληροφοριακό υλικό  έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. www.achaiasa.gr, καθώς και  στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.agrotikianaptixi.gr και www.espa.gr.

Πληροφορίες για το περιεχόμενο της Προκήρυξης, δίνονται από την ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. στα τηλέφωνα 2610-243042 και 26920-24442-3, στην ιστοσελίδα www.achaiasa.gr και στο e-mail achaiasa@otenet.gr

Post Author: Iliop