Δημοσίευση διακήρυξης για την ανάδειξη εργολάβων ψεκασμού προγράμματος δακοκτονίας έτους 2019 στην Π.Ε. Αχαΐας

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αχαΐας διενεργεί Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την ανάθεση υλοποίησης του έργου «Ανάδειξη Εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019 στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας», Κώδικος CPV 77100000-1.

Το έργο αφορά το δολωματικό ψεκασμό 610.000 ελαιοδέντρων και χωρίζεται σε 18 περιοχές. Προσφορές υποβάλλονται, για μία ή περισσότερες ή για όλες τις περιοχές του διαγωνισμού. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 96.051,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (108.537,63 € με το Φ.Π.Α.), και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ΄ αριθμ. 56902/215/19.05.2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1924/Β/02-06-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.» (Α/Α Συστήματος: 70431) στις παρακάτω ημερομηνίες:

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ 21/2/2019.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών την 25/2/2019.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 18/3/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών την 22/3/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ.

Κάθε σχετική πληροφορία θα παρέχεται από την αναθέτουσα αρχή, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 8.30 π.μ. έως 14.30 μ.μ. στα τηλέφωνα 2613 613718, 2613 613723, 2613 613706.

Post Author: AgroPress