Διαβούλευση νέων σχεδίων βελτίωσης – Επιλέξιμες δαπάνες

Οι Επιλέξιμες δαπάνες, σύμφωνα με το κείμενο της διαβούλευσης είναι οι ακόλουθες:

Ίδρυση, μετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκταση και εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και
κατασκευών.
1.1. Υποκατηγορίες Επενδύσεων
1.1.1. Σταβλικές εγκαταστάσεις.
1.1.2. Μελισσοκομικές εγκαταστάσεις όπως χώρος εξαγωγής μελιού και αποθήκες.
1.1.3. Εγκαταστάσεις προετοιμασίας προϊόντων για πρώτη πώληση όπως ψυγεία,
αποφλοιωτήρια, ξηραντήρια, διαλογητήρια, πλυντήρια και συσκευαστήρια.
1.1.4. Αποθήκες και λοιποί αποθηκευτικοί χώροι.
1.1.5. Θερμοκήπια και δικτυοκήπια.
1.1.6. Περίφραξη και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για την εξυπηρέτηση των
εγκεκριμένων επενδύσεων της παρούσας κατηγορίας που υλοποιούνται.
1.1.7. Οικίσκοι φιλοξενίας εργατών συνολικού εμβαδού έως 50 τ.μ. και ανώτατου
κόστους έως 300 ευρώ ανά τ.μ.
1.1.8. Εργαστήρια ιστοκαλλιέργειας.
1.1.9. Κάθε είδους ομβροδεξαμενή (πλαστική, τσιμεντένια, μεταλλική κ.λπ.) για την
εξυπηρέτηση του ζωικού κεφαλαίου.
1.1.10. Κάθε είδους ομβροδεξαμενή (πλαστική, τσιμεντένια, μεταλλική κ.λπ.) για την
εξυπηρέτηση θερμοκηπίων ή εγκαταστάσεων τύπου τολ υπό την προϋπόθεση ότι
η πλήρωση της ομβροδεξαμενής γίνεται με τα όμβρια ύδατα που προέρχονται
από την απορροή εγκαταστάσεων την εκμετάλλευσης.
1.1.11. Κάθε άλλη κτιριακή υποδομή και κατασκευή που τεκμηριώνεται ως απαραίτητη
για τη λειτουργία της γεωργικής εκμετάλλευσης.
1.2. Οι προϋποθέσεις, οι περιορισμοί και οι όροι που έχουν εφαρμογή και απαιτούνται για τη
στήριξη των επενδύσεων της κατηγορίας αυτής είναι οι εξής:
1.2.1. Οι κατασκευές που υλοποιούνται (ανέγερση, μετεγκατάσταση, επέκταση),
διαμορφώνονται ή εντός των οποίων υλοποιούνται επενδύσεις εκσυγχρονισμού
τους, πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές του Παραρτήματος 5 (Κοινοτικά
Πρότυπα) και του Παραρτήματος 6, εφόσον τις αφορούν.
1.2.2. Η τεκμηρίωση της νόμιμης κατοχής των ακινήτων επί των οποίων θα
χωροθετηθούν κτιριακές εγκαταστάσεις.
1.2.3. Η ύπαρξη κατάλληλης άδειας λειτουργίας – εγκατάστασης κατά την ολοκλήρωση
του επενδυτικού σχεδίου, όπου αυτή απαιτείται.
1.2.4. Η αιτούμενη δαπάνη υλοποίησης να μην υπερβαίνει όσα ορίζονται στο
Παράρτημα 9 (Εύλογο κόστος) για τη δαπάνη ανά τετραγωνικό μέτρο και για τη
δαπάνη ανά ζώο και όσα ορίζονται στο Παράρτημα 10 (Ανώτατες Επιλέξιμες
Δαπάνες) για την ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη.
1.3. Επιπλέον για την εφαρμογή της παρούσας ορίζονται τα εξής:
1.3.1. Οι επενδύσεις αντικατάστασης μόνιμων, παλαιών ή/και ακατάλληλων, κτιριακών
εγκαταστάσεων οι οποίες αποδεδειγμένα έχουν ηλικία τουλάχιστον 30 ετών
αφορούν την κατεδάφιση και την αντικατάστασή τους με νέες κτιριακές
εγκαταστάσεις ή την ολική ανακατασκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων
αντίστοιχα. Η ανακατασκευή θεωρείται ολική εάν ο προϋπολογισμός ο οποίος
απαιτείται ανέρχεται τουλάχιστον στο 50% της αξίας ανέγερσης των νέων
κτιριακών εγκαταστάσεων. Ωστόσο, ο προϋπολογισμός ανακατασκευής δεν μπορεί
να υπερβαίνει το 75% του κόστους ανέγερσης των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων,
όπως αυτό προκύπτει από τους πίνακες του Παραρτήματος 9 (Εύλογο κόστος).
11
1.3.2. Οι επενδύσεις μετεγκατάστασης είναι επιλέξιμες σε περιπτώσεις που η
αναγκαιότητα της ενέργειας προκύπτει για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος,
για λόγους δημόσιας υγείας ή/και για άλλους λόγους οι οποίοι έχουν άμεσες
δυσμενείς επιπτώσεις στη βιωσιμότητα και στην ασφάλεια της εκμετάλλευσης.
Στις ενέργειες μετεγκατάστασης ενισχύονται και οι δαπάνες αποσυναρμολόγησης,
μεταφοράς και επανασυναρμολόγησης του υφιστάμενου εξοπλισμού.
1.3.3. Εφόσον από ισχύουσες διατάξεις πολεοδομικού χαρακτήρα, αγροτικές αποθήκες,
μελισσοκομικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις για την προετοιμασία ή/και
συσκευασία ή/και πρώτη πώληση της παραγωγής δύναται να χωροθετηθούν εντός
ορίων οικισμών, αυτές δεν ενισχύονται αν αποτελούν τμήμα άλλου ευρύτερου
κτιρίου ή αν εμφανίζουν προϋποθέσεις αλλαγής χρήσης.
1.3.4. Αποθήκες ζωοτροφών ή προϊόντων της εκμετάλλευσης έως 100 τετραγωνικών
μέτρων, ενισχύονται χωρίς να απαιτείται η τεκμηρίωση του εμβαδού τους.
1.3.5. Αποθήκες και υπόστεγα που προορίζονται για την αποθήκευση γεωργικών
μηχανημάτων, εργαλείων και εξοπλισμού εκτός του μελισσοκομικού, ενισχύονται
χωρίς να απαιτείται η τεκμηρίωση του μεγέθους τους αλλά δεν δύνανται να
υπερβαίνουν τα 100 τετραγωνικά μέτρα. Σε περίπτωση υπέρβασης η ενίσχυση
περιορίζεται στα 100 τ.μ.
1.3.6. Οι επενδύσεις περίφραξης και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου της
παραγράφου 1.1.6 είναι επιλέξιμες μόνον εφόσον υλοποιούνται για την
εξυπηρέτηση επενδύσεων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της παρούσας.

Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.
2.1. Υποκατηγορίες Επενδύσεων
2.1.1. Ενισχύεται ο εξοπλισμός ο οποίος ενσωματώνεται σε κτιριακές εγκαταστάσεις ή
επί γηπέδων. Ειδικότερα ενισχύεται:
α) Εξοπλισμός ζωικής παραγωγής, όπως αμελκτικά συγκροτήματα, ταινίες
μεταφοράς, σιλό αποθήκευσης ζωοτροφών, συγκροτήματα παραγωγής
ζωοτροφών, συγκροτήματα θέρμανσης και δροσισμού, ταΐστρες, ποτίστρες,
αποτεφρωτήρες κ.ά.
β) Εξοπλισμός φυτικής παραγωγής όπως ξηραντήρια, συγκροτήματα διαλογής,
θάλαμοι ψύξης, συγκροτήματα συσκευασίας κ.ά.
γ) Εξοπλισμός ο οποίος ενσωματώνεται σε θερμοκήπια όπως εξοπλισμός
θέρμανσης, εργαστηριακός εξοπλισμός ιστοκαλλιέργειας κ.ά.
2.1.2. Ενισχύεται ο εξής αυτοκινούμενος εξοπλισμός: Οι γεωργικοί ελκυστήρες των
κατηγοριών Τ1, Τ2, Τ4, και C του άρθρου 4 του Καν (ΕΕ) 167/2013, (εξαιρουμένων
των οχημάτων φορτηγού τύπου, ελαφρού τύπου και τύπου Unimog και των
οχημάτων που μπορούν να μεταφέρουν προσωπικό πέραν του χειριστή), τα
χορτοκοπτικά, χορτοσυλλεκτικά, ενσιροκοπτικά (κτηνοτροφικών φυτών κ.α.), οι
πατατοσυλλεκτικές, οι καροτοσυλλεκτικές, οι μηχανές συλλογής κρεμμυδιών, οι
μηχανές συλλογής αρωματικών και ανθοκομικών φυτών, οι σταφυλοσυλλεκτικές,
οι μηχανές συλλογής οπώρων, οι περονοφόροι φορτωτές, τα bobcat, τα
μηχανήματα διαχείρισης αποθηκών ζωοτροφών της εκμετάλλευσης και οι
ενσιροδιανομείς.
2.1.3. Ενισχύονται μηχανήματα και εξοπλισμός για την εξυπηρέτηση της:
i. Ζωικής παραγωγής και μελισσοκομίας όπως, κινητές αμελκτικές μηχανές,
ενσιρωδιανομείς, μελιτοεξαγωγείς, μηχανές γαλουχίας, κινητές ταΐστρες και
ποτίστρες κ.ά.
ii. Φυτικής παραγωγής, όπως αναρτώμενα ή συρόμενα μηχανήματα
κατεργασίας εδάφους, σπαρτικές μηχανές, λιπασματοδιανομείς, ψεκαστικά
μηχανήματα (εξαιρούνται οι επινώτιοι ψεκαστήρες) και εξοπλισμός
ασφαλείας, μηχανήματα χορτονομής (κοπτικά, συνθλιπτικά, συλλεκτικά και
δετικά), συλλεκτικές μηχανές και εξοπλισμός συλλογής, ρυμουλκούμενα με
ανύψωση ή/και ανατροπή (πλατφόρμες απλές και ανατρεπόμενες, σκάλες
ανύψωσης), κλαδευτικά αναρτώμενα και συρόμενα, φορητά αλυσοπρίονα,
εξαρτήματα ελκυστήρων αναρτώμενα (π.χ. ανυψωτικά, φορτωτές, αρπάγες
και πιρούνες μπάλας) κ.ά.
2.2. Οι προϋποθέσεις, οι περιορισμοί και οι όροι που έχουν εφαρμογή και απαιτείται να
πληρούνται για τη στήριξη των επενδύσεων της κατηγορίας αυτής είναι οι εξής:
2.2.1. Για κάθε εξοπλισμό ή μηχάνημα που ενσωματώνεται εντός γεωργικών κτιρίων
και κατασκευών, στην αίτηση στήριξης, προσδιορίζεται το κτίριο ή η κατασκευή
στην οποία ενσωματώνεται και τεκμηριώνεται η νόμιμη κατοχή των ακινήτων
αυτών.
2.2.2. Για τις επενδύσεις ζωικής παραγωγής της υποκατηγορίας της παραγράφου 2.1.1,
απαιτείται η προσκόμιση κατάλληλης άδειας λειτουργίας κατά την ολοκλήρωση
του επενδυτικού σχεδίου.
2.2.3. Ο εξοπλισμός για επενδύσεις ζωικής παραγωγής της υποκατηγορίας της
παραγράφου 2.1.1 πρέπει να είναι εναρμονισμένος με τα σχετικά ενωσιακά
πρότυπα και να πληροί τις προϋποθέσεις της εθνικής νομοθεσίας.
2.2.4. Στην ηπειρωτική χώρα, στην Κρήτη και στην Εύβοια, δαπάνες για αγορά
αμελκτικής μηχανής αιγοπροβάτων δεν είναι επιλέξιμες για εκμεταλλεύσεις με
λιγότερα από 150 ενήλικα θηλυκά ζώα στην ολοκλήρωση του επενδυτικού
σχεδίου.
2.2.5. Δαπάνες για αγορά γαλακτομετρητή ή ταινίας διατροφής είναι επιλέξιμες όταν
κατέχεται ήδη ή θα αποκτηθεί ως εγκεκριμένη επένδυση του αιτούμενου
επενδυτικού σχεδίου αμελκτική μηχανή.
2.2.6. Η ημερομηνία έκδοσης του δελτίου ταξινόμησης του ελκυστήρα να είναι έως 36
μήνες προγενέστερη της ημερομηνίας έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας αυτού.
2.2.7. Για μηχανήματα αξίας άνω των 1.000 ευρώ, το έτος κατασκευής, όπως
καταγράφεται στην σήμανση που αυτά πρέπει να φέρουν σύμφωνα με την παρ.
1.7.3 του παραρτήματος Ι του Π.Δ. 57/2010 (Α’ 97), να μην είναι προγενέστερο
των 3 ετών από το έτος έκδοσης του τιμολογίου πώλησής του.
2.2.8. Τα παρελκόμενα ελκυστήρα πρέπει να προσαρμόζονται λειτουργικά με
ελκυστήρα της εκμετάλλευσης ο οποίος ανήκει ήδη ή θα ανήκει στον δικαιούχο
κατά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου.
2.2.9. Τα οχήματα που κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο ως ρυμουλκούμενα πρέπει να
είναι εναρμονισμένα με τις σχετικές ενωσιακές απαιτήσεις και να πληρούν τις
απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας και του Κ.Ο.Κ.
2.2.10. Τα ψεκαστικά μηχανήματα πρέπει, με ευθύνη του πωλητή, να είναι εφοδιασμένα
με πιστοποιητικό επιθεώρησης και αυτοκόλλητο σήμα καταλληλότητας.
Εναλλακτικά γίνεται δεκτή η πιστοποίηση του τύπου του ψεκαστικού
μηχανήματος κατά ISO 16119 από αρμόδιο πιστοποιημένο φορέα, σύμφωνα με
την ΥΑ Ε8/1831/3976/21-04-2015 (ΦΕΚ 671 Β’), όπως ισχύει κάθε φορά. Στην
εναλλακτική αυτή περίπτωση, κάθε ψεκαστικό πρέπει να συνοδεύεται από
Βεβαίωση Συμμόρφωσης του κατασκευαστή του, σύμφωνα με το υπόδειγμα του
Παραρτήματος VIII της παραπάνω απόφασης.
2.2.11. Για τον εξοπλισμό μετεωρολογικών προειδοποιήσεων και φυτοπροστασίας με
την αίτηση στήριξης υποβάλλεται μελέτη εγκατάστασης του εξοπλισμού και με
την αίτηση πληρωμής μελέτη εφαρμογής του.
2.2.12. Για την ενίσχυση χορτοδετικής μηχανής αξίας μεγαλύτερης των 20.000 ευρώ ή
ρυμούλκας με διάταξη αυτοφόρτωσης, τόσο κατά την υφιστάμενη όσο και κατά
την μελλοντική κατάσταση απαιτείται ένα από τα εξής: α) η καλλιέργεια
σανοδοτικών φυτών σε έκταση ίση η μεγαλύτερη των 200 στρεμμάτων στην
ηπειρωτική χώρα, στην Εύβοια και στην Κρήτη και των 100 στρεμμάτων για την
υπόλοιπη Χώρα, β) η κατοχή εκμετάλλευσης τουλάχιστον 500 αιγοπροβάτων ή
100 αγελάδων, γ) η εκμετάλλευση κλειστών θαλάμων μανιταριών συνολικής
έκτασης τουλάχιστον 500 τ.μ.
2.2.13. Πλυστικό μηχάνημα είναι επιλέξιμο μόνο για εκμεταλλεύσεις ζωικής παραγωγής.
2.2.14. Η αιτούμενη δαπάνη δεν πρέπει να υπερβαίνει τα ποσά που αναφέρονται στα
Παραρτήματα 9 (Εύλογο κόστος) και 10 (Ανώτατες Επιλέξιμες Δαπάνες).
2.3. Επιπλέον για την εφαρμογή της παρούσας ορίζονται συμπληρωματικά τα εξής:
2.3.1. Στις επενδύσεις ίδρυσης ή επέκτασης ή μετεγκατάστασης κτηνοτροφικών
εγκαταστάσεων, είναι επιλέξιμες οι δαπάνες του εξοπλισμού διαχείρισης
αποβλήτων που είναι απαραίτητος για την έκδοση άδειας εγκατάστασης.
2.3.2. Οι αποτεφρωτήρες είναι επιλέξιμοι μόνο για πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις,
εφόσον αυτοί διαθέτουν μετακαυστήρα και έχουν τροφοδοσία αποβλήτου έως
και 50 kg/h.
2.3.3. Στις επενδύσεις ανέγερσης ή επέκτασης θερμοκηπίων, δεν είναι επιλέξιμες οι
δαπάνες εγκατάστασης συστημάτων άρδευσης. Είναι όμως επιλέξιμες οι
δαπάνες κλειστού κυκλώματος υδροπονίας.

Αγορά γης. Ισχύουν τα εξής:
3.1. Η αγορά πρέπει να αφορά αγροτεμάχιο το οποίο είναι όμορο με ιδιόκτητο αγροτεμάχιο
της εκμετάλλευσης. Μετά την ολοκλήρωσή της το νεοαποκτηθέν αγροτεμάχιο πρέπει να
κατέχεται κατά πλήρη κυριότητα. Δεν είναι επιλέξιμο το τίμημα κατά το ποσό το οποίο
υπερβαίνει την αντικειμενική τιμή της περιοχής ή, εφόσον δεν υφίσταται αντικειμενική
τιμή, κατά το ποσό που υπερβαίνει την εκτίμηση της Δ.Ο.Υ.
3.2. Δεν είναι επιλέξιμη η αγορά αγροτεμαχίου από ανιόντες ή κατιόντες συγγενείς.
3.3. Δεν είναι επιλέξιμη η αγορά αγροτεμαχίου το οποίο έχει μεταβιβαστεί στον πωλητή μετά
τις 31 Αυγούστου 2022.
3.4. Σύμφωνα με το σημείο 3β) του άρθρου 69 του Καν. (ΕΕ) 1303/2013, η δαπάνη για την
αγορά γης δεν μπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) των συνολικών επιλέξιμων
δαπανών.

Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται
με τη χρήση σπόρου. Ισχύουν τα εξής:
4.1. Απαιτείται η τεκμηρίωση της νόμιμης κατοχής των ακινήτων επί των οποίων θα
χωροθετηθούν οι φυτείες.
4.2. Τα προς φύτευση είδη πρέπει να έχουν διάρκεια παραγωγικής ζωής 4 ετών και άνω.
4.3. Πρέπει να τεκμηριώνεται η νόμιμη διακίνηση του πολλαπλασιαστικού υλικού σύμφωνα
με το ΠΔ 37/2021, ΦΕΚ 94/Α όπως ισχύει κάθε φορά και τις προϋποθέσεις των κατά
περίπτωση Τεχνικών Κανονισμών Ελέγχου & Πιστοποίησης και Εμπορίας
Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών.
4.4. Στις επενδύσεις εγκατάστασης πολυετών φυτειών δεν ενισχύονται οι δαπάνες
εγκατάστασης συστημάτων άρδευσης.

Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων και την περίφραξη φυτειών, εκτός των
περιπτώσεων της παραγράφου 1.1.6. Ισχύουν τα εξής:
5.1. Ενισχύονται μόνο οι περιφράξεις φυτειών των οποίων η εγκατάσταση ενισχύεται σε
επενδυτικό σχέδιο που εγκρίνεται στο πλαίσιο της παρούσας.
5.2. Απαιτείται η τεκμηρίωση της νόμιμης κατοχής των ακινήτων επί των οποίων θα
χωροθετηθούν οι επενδύσεις.
5.3. Απαιτείται η τεκμηρίωση της νομιμότητας της περίφραξης, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.

Αγορά καινούργιου αυτοκινήτου με ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση εκμετάλλευσης
παραγωγής ανθέων ή μανιταριών. Ισχύουν τα εξής:
6.1. Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι κατάλληλα διαμορφωμένο για τη συγκεκριμένη χρήση ή η
αίτηση να περιλαμβάνει, από κοινού, δαπάνη για την αγορά του φορτηγού – πλαισίου
(chassis) και την προμήθεια και τοποθέτηση επί αυτού της κατάλληλης υπερδομής για τη
συγκεκριμένη χρήση. Το μέγιστο μεικτό βάρος δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 8 τόνους.
6.2. Πρέπει να τεκμηριώνεται το μέγεθος του αυτοκινήτου σε σχέση με τη δυναμικότητα και
την παραγωγική κατεύθυνση της εκμετάλλευσης όπως θα διαμορφωθούν κατά την
ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου.
6.3. Η ημερομηνία έκδοσης του δελτίου ταξινόμησης του αυτοκινήτου να είναι έως 36 μήνες
προγενέστερη της ημερομηνίας έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας αυτού.
6.4. Για τα φορτηγά ιδιωτικής χρήσεων (ΦΙΧ) αυτοκίνητα ψυγεία, ισχύουν και τα
προβλεπόμενα στο Ν.4336/2015 (Α’ 94) άρθ.2, παρ. Α.2, όπως ισχύει κάθε φορά και στις
σχετικές διευκρινιστικές εγκυκλίους.

Αγορά καινούργιου φορτηγού αυτοκινήτου για τη μεταφορά κυψελών (μελισσοκομικό
φορτηγό). Ισχύουν τα εξής:
7.1. H αγορά μελισσοκομικού αυτοκινήτου αφορά καινούριο φορτηγό ιδιωτικής χρήσεως
(ΦΙΧ) ανοικτού τύπου με μεικτό βάρος αποκλειστικά από 4 έως και 15 τόνους.
7.2. Η υφιστάμενη παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης να μην είναι μικρότερη των
200 μελισσοσμηνών ενώ η δυναμικότητα κατά την ολοκλήρωση πρέπει να
διαμορφώνεται ως εξής: α) σε 200 μελισσοσμήνη για φορτηγό με μέγιστο μικτό βάρος
οχήματος έως 8 τόνους, β) σε 400 μελισσοσμήνη για φορτηγό με μέγιστο μικτό βάρος
οχήματος έως 12 τόνους και γ) σε 600 μελισσοσμήνη για φορτηγό με μέγιστο μικτό βάρος
οχήματος έως 15 τόνους.
7.3. Πρέπει να τεκμηριώνεται το μέγεθος του μελισσοκομικού αυτοκινήτου σε σχέση με τη
δυναμικότητα της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης κατά την ολοκλήρωση του επενδυτικού
σχεδίου, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 14 της παρούσας.
7.4. Το αιτούμενο μελισσοκομικό αυτοκίνητο πρέπει να είναι κατάλληλα διαμορφωμένο για
μεταφορά και φορτοεκφόρτωση κυψελών ή η αίτηση να περιλαμβάνει, από κοινού,
δαπάνη για την αγορά του φορτηγού – πλαισίου (chassis) και την προμήθεια και
τοποθέτηση επί αυτού της κατάλληλης υπερδομής.
7.5. Η ημερομηνία έκδοσης του δελτίου ταξινόμησης του φορτηγού να είναι έως 36 μήνες
προγενέστερη της ημερομηνίας έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας αυτού.
7.6. Για τα μελισσοκομικά ΦΙΧ αγροτικά αυτοκίνητα, ισχύουν και τα προβλεπόμενα στη ΚΥΑ
200361/2-12-2011 (ΦΕΚ 2965/Β/2011) «περί ταξινόμησης ΦΙΧ αυτοκινήτων μέχρι 15
τόνων σε μελισσοκόμους», όπως ισχύει κάθε φορά.

Αγορά και εγκατάσταση Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης,
εξοπλισμού επικοινωνιών και γραφείου. Ισχύουν τα εξής:
8.1. Στον εξοπλισμό γραφείου περιλαμβάνονται αποκλειστικά τα φωτοτυπικά και τα
εκτυπωτικά μηχανήματα, οι σαρωτές εγγράφων και τα πολυμηχανήματα που συνδυάζουν
όλα ή μερικά από τα παραπάνω.
8.2. Στις επενδύσεις της κατηγορίας αυτής περιλαμβάνονται και οι δαπάνες εγκατάστασης
δομημένης καλωδίωσης ή ασύρματου δικτύου.
8.3. Η επιλέξιμη δαπάνη αγοράς δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ποσά που αναφέρονται στο
Παράρτημα 10 (Ανώτατες Επιλέξιμες Δαπάνες).

Επενδύσεις που συμβάλλουν στην αξιοποίηση ΑΠΕ.
9.1. Ενισχύονται οι εξής υποκατηγορίες επενδύσεων:
9.1.1.Φωτοβολταϊκά συστήματα συνδεδεμένα ή αυτόνομα.
9.1.2.Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας (θερμική ενέργεια – γεωεναλλάκτες,
υδρογεώτρηση).
9.1.3.Αντλίες θερμότητας για παραγωγή θερμικής ενέργειας.
9.1.4.Ανεμογεννήτριες για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας συνδεδεμένες ή αυτόνομες.
9.1.5.Καυστήρες βιομάζας.
9.1.6.Περίφραξη και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για την εξυπηρέτηση των
επενδύσεων της κατηγορίας.
9.2. Οι προϋποθέσεις, οι περιορισμοί και οι όροι που έχουν εφαρμογή και απαιτούνται για τη
στήριξη των επενδύσεων της κατηγορίας αυτής είναι οι εξής:
9.2.1.Υποβάλλεται ενεργειακή μελέτη για την τεκμηρίωση της δυναμικότητας της
επένδυσης σε σχέση με τις ενεργειακές ανάγκες της εκμετάλλευσης στη μελλοντική
κατάσταση.
9.2.2.Προσκομίζεται, κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης και όπου απαιτείται,
κατάλληλη σύμβαση για αυτοπαραγωγό με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering).
9.2.3.Για τις περιπτώσεις των αυτόνομων επενδύσεων για τη χρήση ΑΠΕ πρέπει με την
αίτηση ενίσχυσης να τεκμηριώνεται είτε η αδυναμία διασύνδεσης των
εξυπηρετούμενων εγκαταστάσεων της εκμετάλλευσης με το δημόσιο ηλεκτρικό
δίκτυο είτε η αντιοικονομικότητα αυτής.
9.2.4.Τεκμηριώνεται η νόμιμη κατοχή των ακινήτων επί των οποίων χωροθετούνται οι
επενδύσεις.
9.2.5.Για την ενίσχυση αντλιών θερμότητας για παραγωγή θερμικής ενέργειας απαιτείται
συντελεστής απόδοσης μεγαλύτερος του τρία (COP>3).
9.2.6.Οι επενδύσεις σε καυστήρες βιομάζας είναι επιλέξιμες για την παραγωγή θερμικής
ενέργειας.

Γενικές Δαπάνες, στις οποίες περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη λήψης υπηρεσιών που συνδέονται
άμεσα με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και δεν δύναται να συγχρηματοδοτηθεί
από άλλα μέτρα του ΠΑΑ. Ενδεικτικά, στις γενικές δαπάνες περιλαμβάνονται οι αμοιβές για τη
σύνταξη και την υποβολή αίτησης στήριξης και αιτήσεων πληρωμής, οι αμοιβές για την
εκπόνηση των αναγκαίων μελετών και την έκδοση των απαραίτητων αδειοδοτήσεων για την
ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και η δαπάνη τοποθέτησης της προβλεπόμενης
επεξηγηματικής πινακίδας.
10.1. Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι που έχουν εφαρμογή και απαιτούνται για τη
στήριξη των επενδύσεων της κατηγορίας αυτής:
10.1.1. Οι γενικές δαπάνες ενισχύονται μέχρι συγκεκριμένου ποσοστού επί του
εγκεκριμένου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου, ως εξής:
i. 14% για επενδυτικά σχέδια που απαιτούν την έκδοση οικοδομικής άδειας.
ii. 10% για επενδυτικά σχέδια που απαιτούν την έκδοση άδειας λειτουργίας –
εγκατάστασης.
iii. 8% για τα επενδυτικά σχέδια για τα οποία δεν απαιτείται έκδοση
οικοδομικής άδειας ή άδειας λειτουργίας – εγκατάστασης, και
iv. 6% για επενδυτικά σχέδια που αφορούν μόνο σε επενδύσεις ΑΠΕ.
10.1.2. Εντός των ανωτέρω ποσοστών δύνανται να χρηματοδοτηθούν οι εξής δαπάνες:
i. Η σύνταξη και υποβολή της αίτησης στήριξης.
ii. Η τεχνική στήριξη στην οποία περιλαμβάνονται το σύνολο των ενεργειών
για, την παρακολούθηση της υλοποίησης του σχεδίου, τη σύνταξη και την
υποβολή αιτήσεων τροποποίησης, αιτημάτων προκαταβολής και αιτημάτων
πληρωμής.
iii. Η εκπόνηση μελέτης εγκατάστασης δικτύου μετεωρολογικών
προειδοποιήσεων και φυτοπροστασίας.
iv. Η εκπόνηση μελέτης και σχεδιασμού κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.
v. Η ενεργειακή μελέτη.
vi. Η κατασκευή και τοποθέτηση της επεξηγηματικής πινακίδας.
vii. Οι απαιτούμενες εγκρίσεις και άδειες εφόσον έχουν εγκριθεί στο όνομα του
δικαιούχου της στήριξης.
10.1.3. Δεν υπάγονται στην κατηγορία και συνεπώς δεν ενισχύονται:
i. Δαπάνες διακριτών γεωργο−τεχνοοικονομικών μελετών που αφορούν τις
επενδύσεις της αίτησης στήριξης με εξαίρεση τις δαπάνες της περ. 9.1.2
ανωτέρω.
ii. Δαπάνες πιστοποίησης των διαδικασιών της εκμετάλλευσης ή των
προϊόντων της (agro κ.λπ.).
iii. Δαπάνες εκπαίδευσης – κατάρτισης των απασχολούμενων στην
εκμετάλλευση.

Post Author: AgroPress