Διευκρινήσεις για την ΚΥΑ γάλακτος

Σχετικά με δημοσιεύματα τα οποία αναφέρονται στην προς υπογραφή ΚΥΑ για τα μέτρα ελέγχου της αγοράς γάλακτος,  στο οποίο γίνεται λόγος για το ΠΔ 420/1993 και ειδικότερα ότι «Αρμόδιες υπηρεσίες για την παρακολούθηση της διακίνησης των προϊόντων που προέρχονται από την ΕΕ στα σημεία εισόδου στη χώρα, όπως προαναφέραμε, δεν υπάρχουν, διότι δεν προβλέπονται από την κοινοτική νομοθεσία έλεγχοι στα σημεία εισόδου σε ότι αφορά το ενδοενωσιακό εμπόριο», θα θέλαμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα:

  1. Στα πλαίσια εφαρμογής του ΚΑΝ (EE) 2017/625 ( 15 Μαρτίου 2017) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,  από τις 14/12/2019, παύει να ισχύει το ΠΔ 420/1993.
  2. Το ΥΠΑΑΤ, προχωρά άμεσα στις επιμέρους ενέργειες, όπως είναι ο ορισμός των αρμόδιων αρχών ελέγχων στα πλαίσια του Καν. 625/2017.
  3. Σύμφωνα με το Άρθρο 9 παρ. 7 του Καν. 625/2017 «Στον βαθμό που είναι απολύτως αναγκαίο για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων, τα κράτη μέλη προορισμού μπορούν να απαιτούν από τους υπευθύνους επιχειρήσεων στους οποίους παραδίδονται ζώα ή αγαθά από άλλο κράτος μέλος να αναφέρουν την άφιξη τέτοιων ζώων ή αγαθών.»

Επίσης, διερωτάται κανείς, πως στο εν λόγω δημοσίευμα γίνεται ειδική αναφορά σε «ελέγχους κατόπιν…..ειδοποίησης», όταν στην παράγραφο 6 του Άρθρου 7 αναφέρεται ρητά ότι «Οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται χωρίς προειδοποίηση». Στην ίδια παράγραφο αναφέρεται  ότι η προειδοποίηση γίνεται   στην περίπτωση που είναι απαραίτητη και πλήρως δικαιολογημένη ( σύμφωνα με τον Καν 625)για τη διενέργεια του επιτόπιου τακτικού ελέγχου και αυτή περιορίζεται στην ελάχιστη αναγκαία διάρκεια η οποία κατά κανόνα δεν υπερβαίνει τις 48 ώρες. Η αιτιολογημένη προειδοποίηση που προβλέπεται στο Άρθρο 9 Παρ. 4 του Καν. 625/2017  δεν αποκλείει τη διενέργεια έκτακτων ελέγχων χωρίς προειδοποίηση.

Τέλος, σχετικά με την αναφορά σε «πολλούς τύπους αγοραστών», επισημαίνεται ότι με τη νέα ΚΥΑ, εισάγονται οι κανόνες υποχρεωτικής καταγραφής και πλήρους παρακολούθησης των δραστηριοτήτων επιχειρήσεων  που λειτουργούν ως πρώτοι, ή δεύτεροι, κ.ο.κ. αγοραστές γάλακτος (κάτι που δεν μπορεί να απαγορευτεί στην αγορά) και σε αντίθεση με όσα αναφέρονται στο δημοσίευμα, προσδιορίζεται η πορεία και η προέλευση του χρησιμοποιούμενου γάλακτος.

Post Author: AgroPress