Εκδόθηκε η διακήρυξη για την ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς για τα έτη 2020-2021-2022 στην ΠΕ Ηλείας

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Γεν. Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας – Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού / Τμήμα Προμηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας διενεργεί Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την ανάθεση υλοποίησης του έργου «Ανάδειξη Εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς για τα έτη 2020-2021-2022 στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας»

Κώδικος CPV77100000-1

Το έργο αφορά το δολωματικό ψεκασμό 4.167.000 ελαιοδέντρων και χωρίζεται σε οκτώ (8) ομάδες.

Προσφορές υποβάλλονται, για μία ή περισσότερες ή για όλες τις Ομάδες του διαγωνισμού

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 1.256.409,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (1.419.742,17 ευρώ με το Φ.Π.Α.13%), και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 03.295/5241.01.0005

Κάθε προσφορά θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι 1% επί του προϋπολογισμού, χωρίς το ΦΠΑ της ομάδας ή των ομάδων για τις οποίες κατατίθεται προσφορά.

Η διάρκεια του έργου είναι από την υπογραφή της Σύμβασης και την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ έως την 15-11-2022 και αφορά τρεις ελαιοκομικές περιόδους.

Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Χρόνος ισχύος των προσφορών 180 ημερολογιακές ημέρες.

Ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την 01/04/2020, με αριθμό αναφοράς 2020/S067-159652.

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο την 06/04/2020

Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας www.pde.gov.gr – προκηρύξεις και στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.

Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο/χους σύμφωνα με το αρθρ. 4 του Ν. 3548/2007 όπως συμπληρώθηκε με το αρθρ. 46 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163Α).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ΄ αριθμ. 56902/215/19.05.2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1924/Β/02-06-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α Συστήματος : 89911) στις παρακάτω ημερομηνίες:

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ 06/04/2020.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών την 06/04/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 04/05/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών την 08/05/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Αντίγραφα της διακήρυξης διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στις διευθύνσεις www.promitheus.gov.gr και www.pde.gov.gr. Κάθε σχετική πληροφορία θα παρέχεται από την αναθέτουσα αρχή, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 8.30 π.μ. έως 14.30 μ.μ. στα τηλέφωνα 26213-60417, 26213-60415.

Post Author: AgroPress