Επιχειρηματική Εκκίνηση, Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας νέων και υπό σύσταση, πολύ Μικρών και μικρών Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας

Οι στόχοι της δράσης είναι:

  • Πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία και των μη ενεργών οικονομικά ατόμων στην απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων που βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση και της υποστήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού
  • Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών επιχειρήσεων
  • Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές
  • Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα προϋπολογισμού που κυμαίνονται (επιχορηγούμενος π/υ) από 25.000 ,00 έως 300.000,00 €.

Υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας Δημόσιας Δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής, από τραπεζικό ή άλλο δημόσιο χρηματοδοτικό ίδρυμα εγκατεστημένο στην Ελλάδα.

Δικαιούχοι της Δράσης

  • Άνεργοι και φυσικά πρόσωπα μισθωτοί ή επαγγελματίες, που θα συστήσουν επιχειρήσεις και θα δραστηριοποιηθούν στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) όπως αναφέρονται στο σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
  • Νέες μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) όπως αναφέρονται στο σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ και έχουν έως τρείς (3) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρότασης (σύσταση από 1/1/2016).

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για δωρεάν αξιολόγηση της δικής σας επιχειρηματικής ιδέας

Σωτήριος Σαρδελής, γεωπόνος μελετητής

6931150303, info@agrotech.com.gr

Post Author: AgroPress