Επιχειρησιακές Ομάδες – Μετατρέποντας την ιδέα σας σε καινοτομία

Η καινοτομία αποτελεί βασικό στοιχείο της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας του ευρωπαϊκού γεωργικού και δασικού τομέα. Οι Επιχειρησιακές Ομάδες (EO), της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για τη Γεωργία (ΕΣΚ- Γεωργία/ EIP-AGRI), είναι ομάδες ατόμων που εργάζονται από κοινού στο πλαίσιο υλοποίησης ενός καινοτόμου έργου, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ).

Οι ΕΟ είναι το κύριο εργαλείο που χρησιμοποιεί η ΕΣΚ- Γεωργία, για τη μετατροπή των καινοτόμων ιδεών σε πραγματικές πρακτικές λύσεις του κλάδου. Οι ΕΟ, συστήνονται από διάφορους εταίρους, με τη σύνθεση της κάθε ομάδας να ποικίλλει. Δηλαδή, κάθε ΕΟ θα πρέπει να αποτελείται από τους εταίρους που απαιτούνται (δηλαδή να διαθέτουν συμπληρωματικές γνώσεις) τόσο για την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων του έργου που τίθενται όσο και του συγκεκριμένου θέματος που έχουν να διαχειριστούν. Οι αγρότες, σύμβουλοι, επιστήμονες, επιχειρήσεις ή άλλοι σχετικοί εταίροι συνεργάζονται από κοινού για την ανεύρεση πρακτικών λύσεων σε συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εμπλεκόμενοι φορείς του ευρωπαϊκού αγροτικού και δασικού τομέα.

Οι αγρότες και οι δασοκόμοι πρέπει να έχουν ενεργό ρόλο κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι καινοτόμες λύσεις που επιτυγχάνονται αφενός είναι σχετικές και αφετέρου εφαρμόζονται άμεσα στην πράξη. Οι ΕΟ διαδίδουν τα αποτελέσματα των έργων τους στο ευρύτερο δίκτυο ΕΣΚ-Γεωργία (EIP-AGRI network), προκειμένου άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς του αγροτικού και δασικού τομέα ανά την Ευρώπη, που αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις, να μπορούν να επωφεληθούν από τα αποτελέσματα των διαφόρων έργων που υλοποιήθηκαν.

Ευκαιρίες χρηματοδότησης Οι Επιχειρησιακές Ομάδες (ΕΟ) της ΕΣΚ για τη Γεωργία χρηματοδοτούνται από τα διάφορα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης (2014-2020), τα οποία διαχειρίζονται τα Κράτη Μέλη της ΕΕ, είτε σε εθνικό είτε σε περιφερειακό επίπεδο. Τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης μπορούν να παρέχουν: Οικονομική στήριξη για τη σύσταση ΕΟ (προετοιμασία του έργου) Χρηματοδότηση για τα έξοδα του έργου της ΕΟ (υλοποίηση του έργου) Οικονομική στήριξη για Υπηρεσίες Υποστήριξης της Καινοτομίας. Η σύσταση της επιτυχημένης Επιχειρησιακής Ομάδας, προϋποθέτει την ύπαρξη μίας καλής καινοτόμου ιδέας, ενός αξιόπιστου σχεδιασμού/ πλάνου καθώς και την κατάλληλη σύνθεσή της από τους εταίρους. Αρχικά, κάθε Επιχειρησιακή Ομάδα αναγνωρίζει το πρόβλημα ή σχεδιάζει τα διάφορα στάδια της διαδικασίας που θα ακολουθήσει για τη δοκιμή της καινοτόμου ιδέας.

Έπειτα από την ανεύρεση των κατάλληλων ατόμων και τη σύνθεση μιας ισχυρής και ικανής ομάδας, οι εταίροι της Επιχειρησιακής Ομάδας καταρτίζουν σχέδιο/ πλάνο, αναζητούν πληροφορίες και ευκαιρίες χρηματοδότησης, και τέλος, υποβάλλουν αιτήσεις για τη χρηματοδότηση των έργων. Σε τοπικό επίπεδο η Διαχειριστική Αρχή καθώς και οι Υπηρεσίες Υποστήριξης της Καινοτομίας μπορούν να βοηθήσουν στην επιτυχή ολοκλήρωση του εν λόγω σταδίου.

Post Author: Iliop