Εφαρμογή παρουσίασης Τοπικών Προγραμμάτων LEADER/CLLD 2014-2020

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ, στο πλαίσιο των Δράσεων του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου (ΕΑΔ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, ανέπτυξε εφαρμογή στην οποία παρουσιάζονται τα 50 Τοπικά Προγράμματα LEADER/CLLD 2014-2020 που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στην εφαρμογή, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις περιοχές παρέμβασης των τοπικών προγραμμάτων σε επίπεδο Δημοτικής/Τοπικής Κοινότητας, τις δράσεις που χρηματοδοτούνται με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς, στοιχεία επικοινωνίας της κάθε Ομάδας Τοπικής Δράσης LEADER/CLLD και των στελεχών της, καθώς και τους φορείς που απαρτίζουν την Επιτροπή Διαχείρισης των τοπικών προγραμμάτων.

Η εφαρμογή http://clld.agrotikianaptixi.gr/ έχει αναρτηθεί στους δικτυακούς τόπους του ΕΑΔ και του ΠΑΑ.

foto typos131219 181219 3

Post Author: katerina