Η βιώσιμη αγροτική επιχείρηση στη σύγχρονη εποχή

της Ξένιας Πήττα,
Γεωπόνου ΑΠΘ

Ζώντας κοντά στην Πάτρα, που είναι
σταυροδρόμι ανθρώπων και αγροτικών προϊόντων, συναντούμε πολλές επιχειρήσεις αγροτικού ενδιαφέροντος.
Η Πάτρα θεωρείται σταυροδρόμι λόγω της γεωγραφικής θέσης της, καθώς διαθέτει ένα μεγάλο λιμάνι που την συνδέει με την Ιταλία και κατ’ επέκταση την ευρωπαϊκή δύση, και έχει δικαίως
χαρακτηριστεί πύλη της Ελλάδας προς τη Δύση. Παράλληλα μέσω της γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου που δόθηκε στην κυκλοφορία το 2004, συνδέει την Πελοπόννησο με τη Στερεά Ελλάδα, ενώ είναι πλέον μέρος της Ιονίας οδού και της ευρωπαϊκής οδού Ε55. Τέλος, η σύνδεσή της με την πρωτεύουσα Αθήνα μέσω της οδού Πατρών-Κορίνθου σήμερα είναι γρήγορη και εύκολη. Αγροτικά προϊόντα και άνθρωποι λοιπόν πάνε κι έρχονται στην περιοχή από και προς όλη την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Tι όμως κάνει μια επιχείρηση αγροτικού τροφίμου βιώσιμη;

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Πράσινη ή βιώσιμη επιχείρηση νοείται αυτή που αναπτύσσεται οικονομικά
και έχει το λιγότερο δυνατό αρνητικό αντίκτυπο στο παγκόσμιο ή τοπικό περιβάλλον, την κοινότητα, την κοινωνία, το οικοσύστημα. Η εξέλιξή της βασίζεται στην προστασία του περιβάλλοντος και την ποιότητα ζωής.
Η λεηλασία του πλανήτη από τον άνθρωπο με στόχο το χρήμα και την εξου-
σία έφερε αποτελέσματα όπως: Την κλιματική αλλαγή, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, λέπτυνση του στρώματος του όζοντος, καταστροφή των δασών κι άλλα πολλά. Η παγκόσμια κοινότητα κλήθηκε έστω και αργά να πάρει μέτρα για την προστασία του οικοσυστήματος.


Δεν αρκεί απλά να τηρούμε τη νομοθεσία, αυτό θεωρείται δεδομένο. Πρέ-
πει να υπερκαλύπτουμε τις απαιτήσεις του νόμου και να κάνουμε επιπλέον
βήματα. Αναπτυσσόμαστε με γνώμονα την αειφορία και τη βασική αρχή της
διατήρησης της ισορροπίας στη φύση. Οι φυσικοί πόροι υφίστανται εκμετάλλευση με ρυθμό μικρότερο απ αυτόν που ανανεώνονται.


Μειώνουμε, επαναχρησιμοποιούμε, ανακυκλώνουμε!


Μπορούμε να χαμογελάμε με ικανοποίηση καθώς συνεργαζόμαστε, σχεδι-
άζουμε, εφαρμόζουμε πρακτικές πράσινης επιχειρηματικότητας.


ΗΓΕΣΙΑ (συναισθηματική νοημοσύνη)
Η ηγεσία παίζει καθοριστικό ρόλο στον επαγγελματικό στίβο. Σήμερα καμία επιχείρηση δεν είναι απομονωμένη. Όλες, άλλες λιγότερο, άλλες περισσότερο εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης. Ακόμα και αυτές που έχουν επιλέξει να δραστηριοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στην εγχώρια αγορά θα δεχτούν πιέσεις από τον μεγάλο ανταγωνισμό σε προϊόντα, πόρους, τεχνογνωσία, πελάτες και αγορές.
Η ιεραρχία ως τρόπος διοίκησης μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα μόνο
αν είναι δίκαιη και αποδεκτή. Αυτό παίζει σημαντικό ρόλο στην οικιοθελή παραχώρηση των δικαιωμάτων για λήψη αποφάσεων. Οι υφιστάμενοι πρόθυμα εκτελούν τις αποφάσεις των προϊσταμένων, αφού έχουν ενθαρρυνθεί να πουν την γνώμη τους και με ελευθερία διακινούνται απόψεις και ιδέες.


ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Οι σύγχρονες επικοινωνίες και οι ταχύτητες που μπορείς να εμπορευτείς και να επικοινωνήσεις μέχρι την άκρη του κόσμου πατώντας ένα κουμπί αλλάζουν το αυστηρό μοντέλο της ιεραρχίας αφού αυτή δεν είναι απαραίτητη σε όλες τις πράξεις. Είμαστε σε μια εποχή που όλα είναι ανοιχτά και όλα μονίμως συνδεδεμένα στο ίντερνετ. Η δικτύωση αυτή επιδρά στις επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο. Έτσι η απόκτηση, διαχείριση και εφαρμογή της πληροφορίας είναι μηχανή που παράγει πλούτο. Τηλεδιασκέψεις, λίστες e-mail, ομάδες συζητήσεων κλπ είναι τρόποι επικοινωνίας στη σύγχρονη εταιρεία, που δεν απαιτεί ανθρώπους στον ίδιο χώρο. Το μοντέλο της σύγχρονης εταιρείας χρειάζεται περισσότερο συνεργάτες
παρά υπαλλήλους στα ζητήματα που προκύπτουν κατά τη λειτουργία της επιχείρησης ανεξάρτητα από το χώρο και το χρόνο.


H αξία της ιεραρχίας δεν αμφισβητείται για την εύρυθμη λειτουργία ενός
οργανισμού. H ανάγκη ανάθεσης αρμοδιοτήτων και ευθυνών οδηγεί στη βε-
βαιότητα και το συντονισμό. H ύπαρξη σαφών στόχων που είναι γνωστοί σε
όλα τα μέλη, ενισχύει τη συνοχή της ομάδας και την κάνει πιο παραγωγική.
Όταν οι στόχοι είναι ασαφείς, τα μέλη δεν έχουν κίνητρο και με τις πρώτες δυσκολίες αποσύρονται. Οι επιχειρήσεις που θα προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και απαιτήσεις είναι αυτές που θα επιβιώσουν τα επόμενα χρόνια. Στο μέλλον, έννοιες όπως ο χώρος ο χρόνος και η ιεραρχία σε μια επιχείρηση
θα χτυπηθούν πολύ. Το κινητό γραφείο και η αποτελεσματικότητα είναι μέσα για την επίτευξη στόχων.


Στο επίκεντρο της νέας κατάστασης κυρίαρχο ρόλο έχει η λέξη ευελιξία.
Παρουσιάζεται η ανάγκη σύγκλισης μικρών ομάδων συνεργασίας για την επίτευξη πολλών projects. Η ηγεσία καλείται να στραφεί προς
το συντονισμό και τη συνεργασία. Δεν είναι απαραίτητα ηγέτης ο διευθύνων σύμβουλος ή ο ιδιοκτήτης μιας εταιρείας. Ο σύγχρονος ηγέτης -με εφόδιο την υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη- είναι που θα αποκωδικοποιήσει τις αλλαγές και θα τις φέρει στην επιχείρηση. Θα μεταδώσει το πάθος του και την πίστη του για αυτό που κάνει.

Όλοι ξέρουμε το IQ, το δείκτη που μετρά προσεγγιστικά την ευφυΐα ενός ανθρώπου. Αυτό σταθεροποιείται περίπου έως την ηλικία των 16 ετών. Έρευνες έδειξαν ότι μόλις το 20% του IQ συνεισφέρει στην ικανότητα του ατόμου να λειτουργήσει αποδοτικά σε μια επιχείρηση. Αντίθετα το υπόλοιπο 80% καλύπτεται από δεξιότητες συναισθηματικής νοημοσύνης (EQ).
Συναισθηματική νοημοσύνη είναι η ικανότητα να μπορεί κάποιος να παρα-
κολουθεί και να ρυθμίζει τα δικά του συναισθήματα αλλά και αυτά των άλλων και να τα χρησιμοποιεί ως οδηγό για σκέψη και δράση. Άτομα με υψη-
λή Σ/Ν έχουν τη μοναδική ικανότητα να πετυχαίνουν σε καταστάσεις που οι
άλλοι πασχίζουν να τα καταφέρουν. Η Σ/Ν διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο
στο περιβάλλον μιας εργασίας, είτε μιλάμε για τους ηγέτες μιας εταιρείας είτε για τους εργαζόμενους.


Ο ηγέτης με υψηλή Σ/Ν δημιουργεί ένα γόνιμο εργασιακό κλίμα, δραστηρι-
οποιεί τους εργαζόμενους και τους ενθαρρύνει να αποδώσουν τα μέγιστα των δυνατοτήτων τους. Μπορεί να αναγνωρίσει ικανότητες και δεξιότητες όπως:
• Προσαρμοστικότητα
• Ευσυνειδησία
• Φιλοδοξίες
• Ικανότητες στη διαχείριση δύσκολων καταστάσεων
• ΑυτοέλεγχοΚαταφέρνει να μπει στην θέση του άλλου και να δει τα πράγματα απ’ τη σκοπιά του. Έτσι επικοινωνεί καλύτερα με προμηθευτές, εργαζόμενους και πελάτες.

*Η κα Ξένια Πήττα από το 2007
εργάζεται στην εταιρία TSACHALOS
GROUP/ Υπεύθυνη Συστημάτων Δια-
χείρισης & Πιστοποιήσεων

Post Author: katerina