Η υπουργική απόφαση για τα σχέδια βελτίωσης – Όλες οι πληροφορίες εδώ!

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι φυσικά πρόσωπα πρέπει:

1.1. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα
σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και ναμην έχουν υπερβεί το 61ο έτος της ηλικίας
τους.
1.2. Να έχουν υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το έτος που ορίζεται στην πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
1.3. Να έχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού.
1.4. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.
1.5. Να μην είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι από οποιοδήπο
τε ταμείο του εσωτερικού ή εξωτερικού,εξαιρουμένων των περιπτώσεων συνταξιοδότησης
λόγω αναπηρίας του άρθρου 37 του Ν.3996/2011, όπως ισχύει και του άρθρου 5, παράγραφος
γ, του Ν.1287/1982. Οι συντάξεις αναπηρίας του άρθρου 5, παράγραφος α και παράγραφος
β του Ν.1287/1982 κρίνονται κατά περίπτωση.
1.6. Να μην εκτίουν ποινή φυλάκισης.
1.7. Επιπρόσθετα για τη Δράση 4.1.1 να είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες
(όχι νεοεισερχόμενοι) ή να είναι Νέοι Γεωργοί του Υπομέτρου 6.1.
2.Οι υποψήφιοι δικαιούχοι νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου πρέπει:
2.1.Να έχουν υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά
το έτος που ορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
2.2. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα.
2.3. Να έχουν διάρκεια κατ ́ ελάχιστο 10 έτη από το έτος υποβολής της αίτησης στήριξης και σε κάθε
περίπτωση τέτοια ώστε να καλύπτεται η περίοδος των μακροχρονίων υποχρεώσεων. Συνεπώς αν
το έτος υποβολής είναι το έτος ν, η διάρκεια του νομικού προσώπου πρέπει να καλύπτει την
31.12 του έτους ν+10. Στην περίπτωση κατά την οποία η διάρκεια δεν ορίζεται ή έχει λήξει πρέπει
να οριστεί / ανανεωθεί πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης.
2.4. Να μην τελούν υπό πτώχευση, λύση, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση.
2.5. Επιπρόσθετα για τη Δράση 4.1.1 τα υποψήφια νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου πρέπει να
έχουν κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας.

Post Author: AgroPress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *