Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για την «επιχειρηματική εκκίνηση»

Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων των κλάδων της μεταποίησης, των κατασκευών, των δημιουργικών βιομηχανιών, του περιβάλλοντος, της πληροφορικής καθώς και των υπηρεσιών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με στόχους: τη δημιουργία νέων δυναμικών μικρών ή πολύ μικρών επιχειρηματικών μονάδων που θα συμβάλλουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας της παραγωγικής βάσης προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής ανταγωνιστικότητας με ενσωμάτωση γνώσης τον αναπροσανατολισμός των τοπικών επιχειρήσεων σε οργανωτικές και λειτουργικές δομές που διευκολύνουν την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών και σε διεθνές επίπεδο τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς και την αναβάθμιση του έμψυχου δυναμικού μέσω στοχευμένης εκπαίδευσης.

Σε ποιους απευθύνεται Νέες υφιστάμενες επιχειρήσεις χωρίς διανομή κερδών (σύσταση μετά την 1/1/2015) Νέες υφιστάμενες επιχειρήσεις  (σύσταση μετά την 1/1/2015) Υπό σύσταση επιχειρήσεις Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που παρέχει το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στην διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis  με την ένδειξη: «Δράσεις Περιφερειών  ΔΕ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ».

Γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής για τις επιχειρήσεις: Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν και να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να λειτουργήσουν ή να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, ΙΚΕ) και ατομικές επιχειρήσεις να πρόκειται για μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις σύμφωνα με τον ορισμό της Επιτροπής να μην είναι μέλος δικτύου με δικαίωμα δικαιοχρησίας (franchising) να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του ΚΦΑΣ να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις Να μη είναι υπόχρεες ανάκτησης να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο Πρόγραμμα, που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους Να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ.

Συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα υποβολής μόνο μίας πρότασης. Να μην έχουν προβεί σε παύση της ίδιας ή παρεμφερούς δραστηριότητας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου κατά τη διετία πριν από την υποβολή της αίτησής τους να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο, καθώς και το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων, όπως ορίζονται από την παρούσα προκήρυξη να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά τους σχέδια όσο αναφορά τις συγκεκριμένες δαπάνες δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους για κάθε κατηγορία δικαιούχου ισχύουν επιμέρους όροι και προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στην Πρόσκληση.

Τι χρηματοδοτείται Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός Δαπάνες προσωπικού Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού Δαπάνες προς τρίτους/ Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων Λειτουργικές δαπάνες επιχείρησης Προμήθεια αναλωσίμων Δαπάνες σχεδιασμού, ανάπτυξης ή/και πιστοποίησης προτύπου προϊόντος/υπηρεσίας, διασφάλιση ποιότητας Ο επιλέξιμος συνολικός προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης ενίσχυσης μπορεί να ανέρχεται έως 300.000 €. Για τις υπό σύσταση και τις υφιστάμενες επιχειρήσεις χωρίς διανομή κερδών ο ελάχιστος προϋπολογισμός είναι 25.000 € ενώ για τις λοιπές υφιστάμενες είναι 50.000 €.

Post Author: Iliop