ΜΙΚΡΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ) προκηρύσσει ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή Αναδόχου («Εκτελεστικού Οργανισμού») για την υλοποίηση της Δράσης «Ενέργειες Ενημέρωσης και Προώθησης των ΠΟΠ-ΠΓΕ στην αγορά της Ελλάδας» με τίτλο “ΜΙΚΡΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ” με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με κριτήριο τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1144/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1831 της Επιτροπής και του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΚ) 2015/1829 της Επιτροπής. Το φυσικό αντικείμενο του Έργου του Αναδόχου περιλαμβάνει την υλοποίηση δραστηριοτήτων ενημέρωσης και προώθησης των ΠΟΠ-ΠΓΕ στην αγορά της Ελλάδας. Τόπος Κατάθεσης Προσφορών: Τα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Αρκαδίας 26 και Λ. Μεσογείων, Αθήνα, ΤΚ 11526, Τηλ: 210 7712469, και υπεύθυνη την κα Βαγγέλη Αντουέλα. Καταληκτική ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 6 Μαρτίου 2020 και ώρα 12:00 το μεσημέρι Ημερομηνία Διενέργειας του Διαγωνισμού: 6 Μαρτίου 2020 και ώρα 13:00 το μεσημέρι Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου για το Έργο, όπως αυτό περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της διακήρυξης του διαγωνισμού. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.070.563,30 συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Το αναλυτικό τεύχος της παρούσας Διακήρυξης διατίθεται στους ενδιαφερόμενους από τα γραφεία της ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ, η οποία εδρεύει στην οδό Αρκαδίας 26 και Λεωφόρος Μεσογείων, ΤΚ 115 26, Αθήνα, Τηλ: 210 7712469, 210 7701113, email: info@neapaseges.gr. Υπεύθυνη Επικοινωνίας είναι η και υπεύθυνη την κα Βαγγέλη Αντουέλα, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες. Διευκρινίσεις χορηγούνται στους ενδιαφερομένους έως και πέντε (5) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Περίληψη της διακήρυξης καταχώρηθηκε σε 2 εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας, στον ιστότοπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην ιστοσελίδα της ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ https://www.neapaseges.gr, στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Εμπορικού Επιμελητηρίου των Αθηνών, καθώς και στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Χρηματοδότηση της σύμβασης Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η εκτέλεση του έργου που αφορά στην υλοποίηση του συνόλου των περιγραφεισών στην υποβληθείσα πρόταση, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. C (2019) 7432 final εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής της 21.10.2019 σχετικά με τη Δράση “ΜΙΚΡΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ” που αφορά τις «Ενέργειες Ενημέρωσης και Προώθησης των ΠΟΠ-ΠΓΕ στην αγοράς της Ελλάδας»

Post Author: AgroPress