ΞΕΚΙΝΑ ΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ

Η υλοποίηση του εισαγωγικού προγράμματος επιμόρφωσης των υποψηφίων Γεωργικών Συμβούλων θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020, με την ανάρτηση του 1ου θεματικού πεδίου με τίτλο: «Πολλαπλή Συμμόρφωση – Επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές». Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης (e-learning), μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας και θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) εβδομάδων.

Ξεκινάει άμεσα το πρόγραμμα επιμόρφωσης των υποψηφίων Γεωργικών Συμβούλων για την εγγραφή τους στο Μητρώο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Η υλοποίηση του εισαγωγικού προγράμματος επιμόρφωσης των υποψηφίων Γεωργικών Συμβούλων θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020, με την ανάρτηση του 1ου θεματικού πεδίου της αριθ. 163/13692/01.02.2018, ΦΕΚ 267 Β΄ απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (YA), με τίτλο: «Πολλαπλή Συμμόρφωση – Επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές». Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης (e-learning), μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.). Οι εκπαιδευόμενοι θα παρακολουθήσουν και θα αξιολογηθούν μόνο στα θεματικά πεδία της προαναφερόμενης ΥΑ για τα οποία υπέβαλαν αίτηση στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και έχουν εγκριθεί. Η παρακολούθηση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας, η οποία αντιστοιχεί σε ένα δικτυακό σύνδεσμο. Κάθε εκπαιδευόμενος με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης) μπορεί να εισέρχεται στην εκπαιδευτική πλατφόρμα, οποιαδήποτε στιγμή και από οπουδήποτε επιθυμεί κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα διάθεσης των θεματικών πεδίων. Ο διαδικτυακός σύνδεσμος και οι κωδικοί πρόσβασης στην πλατφόρμα θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στα e-mails των εκπαιδευομένων – υποψηφίων Γεωργικών Συμβούλων από τη Γραμματεία του Ε.Κ.Π.Α. Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) εβδομάδων, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου υποβολής των τεστ επαναξιολόγησης. Η διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού θα γίνεται σταδιακά, ανά θεματικό πεδίο, σε εβδομαδιαία βάση. Η ανάρτηση θα πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα και θα διαρκεί έως την Κυριακή. Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν πρόσβαση στο υλικό της τρέχουσας και των προηγούμενων εβδομάδων. Το εκπαιδευτικό υλικό θα διατίθεται μέσω ειδικά διαμορφωμένων ηλεκτρονικών τάξεων. Παρέχεται και σε ηλεκτρονική μορφή (e-book), προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκπαιδευόμενοι σε περίπτωση που προτιμούν την έντυπη έκδοσή του. Εκτός της θεωρίας, μπορεί να περιλαμβάνει: παραδείγματα, μελέτες περίπτωσης, σχήματα, διαγράμματα, πίνακες, εικόνες, πρόσθετα αρχεία σε μορφή pdf και links σε εξωτερικές ιστοσελίδες.

Με την ολοκλήρωση της μελέτης κάθε θεματικού πεδίου οι εκπαιδευόμενοι θα υποβάλλουν το σχετικό τεστ αξιολόγησης. Τα τεστ αξιολόγησης περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και αληθούς/ψευδούς δήλωσης, ώστε το αποτέλεσμα της αξιολόγησης να προκύπτει αυτόματα από το σύστημα και να ενημερώνονται οι εκπαιδευόμενοι στον ίδιο χρόνο. Οι ερωτήσεις αξιολόγησης και επαναξιολόγησης θα προέρχονται από το βασικό κείμενο της θεωρίας και όχι από τα εξωτερικά αρχεία. Η κλίμακα βαθμολογίας κυμαίνεται από 0 έως 100%. Επιτυχημένη θεωρείται η διαδικασία όταν ο εκπαιδευόμενος λάβει συνολικό βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 75% σε κάθε θεματικό πεδίο. Σε περίπτωση που η βαθμολογία δεν ξεπερνά το 75% παρέχεται η δυνατότητα επανεξέτασης μία μόνο φορά. Οι επαναληπτικές εξετάσεις θα διεξαχθούν είτε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που ακολουθεί της εβδομάδας ανάρτησης κάθε θεματικού πεδίου, είτε μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού κύκλου και ειδικότερα κατά τη διάρκεια της 11ης -12ης εβδομάδας. Η βαθμολογία που θα συγκεντρώσει ο εκπαιδευόμενος κατά τη διαδικασία επανεξέτασής του είναι και η οριστική. Η επιτυχής ολοκλήρωση κάθε θεματικού πεδίου οδηγεί στη χορήγηση βεβαίωσης παρακολούθησης, στην οποία αναφέρονται τα θεματικά πεδία που καλύπτει αυτή. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας ανάρτησης κάθε θεματικού πεδίου θα αναρτάται και θα υποβάλλεται, προαιρετικά, από τους εκπαιδευόμενους το έντυπο «Αξιολόγηση προγράμματος επιμόρφωσης ανά θεματικό πεδίο».

Post Author: AgroPress