Προβληματισμός για τη διαχείριση των μικροκαλλιεργητών στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας

Τον προβληματισμό του σχετικά με τη διαχείριση των μικροκαλλιεργητών στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), εξέφρασε ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαμπος Κασίμης κατά την τοποθέτησή του στην τακτική σύνοδος του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας, που πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο.

Πιο συγκεκριμένα, τονίστηκε ότι οι προτάσεις αναδιατύπωσης της Ρουμανικής Προεδρίας, δεν φαίνεται να συνεισφέρουν στο στόχο της απλούστευσης και επέμεινε στην εξαίρεσή τους από τους ελέγχους της αιρεσιμότητας.

Παράλληλα ο κ. Κασίμης επεσήμανε ότι πολλές από τις αλλαγές που προτείνονται στον κανονισμό για τα Στρατηγικά Σχέδια είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, όπως αυτές στον ορισμό του γνήσιου γεωργού, του μόνιμου βοσκότοπου και του επιλέξιμου εκταρίου.

Επιπλέον, αξιοσημείωτη κρίνεται η προσπάθεια της Προεδρίας για επίτευξη συμβιβασμού αναφορικά με το πλαίσιο επιδόσεων, προτείνοντας διετή ορόσημα και διετή εκκαθάριση επιδόσεων, σε συνδυασμό με τα αυξημένα ποσοστά αποκλίσεων που βαίνουν μειούμενα ξεκινώντας από 45%, πρόταση που θα μπορούσε να αποτελέσει καλή εναλλακτική της αρχικής μας θέσης για μια ενδιάμεση και μια τελική αξιολόγηση.

Αναφερόμενος στις τομεακές παρεμβάσεις, ο κ. Κασίμης συμφώνησε με τον συνυπολογισμό των αγροπεριβαλλοντικών δράσεων των μελών των Οργανώσεων Παραγωγών, στην επίτευξη του στόχου του 15% των δαπανών των επιχειρησιακών προγραμμάτων για περιβαλλοντικές δράσεις, αν και υπογράμμισε την ελληνική θέση για διατήρηση του τρέχοντος ποσοστού 10%. Επιπλέον, συμφώνησε με την προσθήκη πρόβλεψης για την εφαρμογή διαθρωτικών δράσεων στον τομέα του ελαιόλαδου, έναν τομέα άμεσου ενδιαφέροντος για τη χώρα μας.

Ο γενικός γραμματέας στήριξε την αρχική θέση της Επιτροπής για ποσοστό έντασης ενίσχυσης στις παραγωγικές επενδύσεις 75% και επανέλαβε τη θέση της χώρα μας για συμπερίληψη των δαπανών για περιοχές με φυσικούς ή άλλους περιορισμούς, στο υποχρεωτικό ποσοστό χρηματοδότησης 30% από το ΕΓΤΑΑ για περιβαλλοντικές δράσεις.

Σε ότι αφορά τον Οριζόντιο Κανονισμό, χαιρέτησε τη διατήρηση του κατωφλίου των 2.000 ευρώ στη δημοσιονομική πειθαρχία, ενώ εξέφρασε επιφύλαξη, αναφορικά με τη συμμόρφωση των κρατών μελών με το νέο μοντέλο επίδοσης και τις πιθανές δημοσιονομικές επιπτώσεις, όπως μειώσεις ή αναστολές πληρωμών και σχέδια δράσης, αλλά και προϋποθέσεις του ενιαίου ελέγχου, εν αναμονή οριστικοποίησης του πλαισίου επιδόσεων.

Επανέλαβε τη θέση της χώρας μας σχετικά με τον Κανονισμό της ΚΟΑ για διατήρηση του status quo στον τομέα του οίνου, εκφράζοντας αντίθεση στη δυνατότητα χρήσης προϊόντων διασταύρωσης Vitis vinifera και άλλων ποικιλιών Vitis για τις ΠΟΠ ποικιλίες.

Εξέφρασε την ιδιαίτερη σημασία για τη Ελλάδα της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας για την κοινωνικο-οικονομική συνοχή των απομακρυσμένων νησιωτικών περιοχών, αλλά και της υδατοκαλλιέργειας για το εξαγωγικό μας εμπόριο, ενώ σημείωσε πως η πρόταση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας στη νέα προγραμματική περίοδο, θα μπορούσε να βελτιωθεί εξασφαλίζοντας πιο συμπαγή στήριξη βάσει των προτεραιοτήτων μας.

Post Author: Iliop