Προδημοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του υπομέτρου 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας» του Μέτρου 3 του ΠΑΑ 2014-2020

Προδημοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του υπομέτρου 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας» του Μέτρου 3 «Συστήματα Ποιότητας Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων» του ΠΑΑ 2014-2020 (12.10.20)

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 3.1 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ»
ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 3 «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»
ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ανακοινώνει ότι εντός του 2020 προτίθεται να
προχωρήσει στην έκδοση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του υπομέτρου 3.1 «Στήριξη
για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας» του Μέτρου 3 του ΠΑΑ 2014-2020.
Α. Στόχοι του υπομέτρου

 1. Το υπομέτρο 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας» του Προγράμματος
  Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 αποσκοπεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των
  ελληνικών γεωργικών προϊόντων με την αξιοποίηση των συστημάτων ποιότητας.
 2. Το υπομέτρο 3.1 συνεισφέρει στην Προτεραιότητα 3 «Προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας
  τροφίμων, περιλαμβανομένης της επεξεργασίας και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, της καλής
  διαβίωσης των ζώων και της διαχείρισης κινδύνων στη γεωργία» και ειδικότερα στην Περιοχή
  Εστίασης 3Α «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των πρωτογενών παραγωγών με την καλύτερη
  ένταξή τους στη γεωργική αλυσίδα τροφίμων μέσω συστημάτων ποιότητας, προσθέτοντας αξία
  στα γεωργικά προϊόντα, με προώθηση σε τοπικές αγορές και βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού,
  ομάδες και οργανώσεις παραγωγών και διεπαγγελματικές οργανώσεις».
  Β. Επιλέξιμο σύστημα ποιότητας και γεωγραφική περιοχή εφαρμογής
 3. Στο πλαίσιο της επικείμενης Πρόσκλησης επιλέξιμo θα είναι το σύστημα ποιότητας της
  Βιολογικής παραγωγής (ΒΠ), σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007, όπως εφαρμόζεται στην
  ελληνική επικράτεια με τις ισχύουσες κάθε φορά εθνικές διατάξεις (ΥΑ 2543/103240/2-10-2017
  2
  (ΦΕΚ 3529 Β’)). Ειδικότερα, οι υποψήφιοι δύνανται να ενισχυθούν για τη συμμετοχή τους στα
  ακόλουθα δύο είδη βιολογικής παραγωγής («είδη πιστοποίησης»), τα οποία θεωρούνται
  διακριτά για τους σκοπούς του υπομέτρου:
  αα) Βιολογική φυτική παραγωγή
  ββ) Βιολογική ζωική παραγωγή
 4. Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής του υπομέτρου είναι ολόκληρη η ελληνική επικράτεια.
  Γ. Γενικοί και Ειδικοί όροι στήριξης
  Για την επιλογή και ένταξη των πράξεων στο υπομέτρο 3.1 πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι
  εξής προϋποθέσεις:
  α) Οι υποψήφιοι να ήταν δικαιούχοι του υπομέτρου 11.1 κατά το έτος εφαρμογής 2019.
  Συγκεκριμένα οι δικαιούχοι της δράσης 11.1.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές
  πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία» θα μπορούν να συμμετέχουν στην Πρόσκληση
  του υπομέτρου 3.1 για το είδος πιστοποίησης της Φυτικής παραγωγής, ενώ οι δικαιούχοι της
  δράσης 11.1.2 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής
  στην κτηνοτροφία» θα μπορούν να συμμετέχουν στην Πρόσκληση για το είδος πιστοποίησης της
  Ζωικής παραγωγής.
  β) Να πληρούνται οι γενικοί και οι ειδικοί όροι στήριξης:
  Γενικοί όροι στήριξης – Κριτήρια επιλεξιμότητας
   Σύμβαση εν ισχύ του παραγωγού με αναγνωρισμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης
  (ΟΕΠ) για το σύστημα ποιότητας της Βιολογικής παραγωγής (Συμμετοχή σε επιλέξιμο
  σύστημα ποιότητας).
   Συμμετοχή στο σύστημα ποιότητας η οποία ξεκίνησε (δηλ. υπογράφηκε η σύμβαση του
  παραγωγού με τον ΟΕΠ) κατά τα πέντε προηγούμενα έτη πριν από την αίτηση στήριξης (Νέα
  συμμετοχή).
   Ο υποψήφιος να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι ενεργός γεωργός και έχει
  υποβάλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για το 2020 (Ενεργός γεωργός).
  Δεν μπορούν να είναι δικαιούχοι του υπομέτρου:
 • Όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της Πρόωρης Συνταξιοδότησης, καθώς και οι σύζυγοι
  αυτών.
 • Διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση αποκλεισμού
  από τη λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης από τον αγροτικό τομέα για δέκα έτη, εφόσον δεν έχει
  παρέλθει το διάστημα αποκλεισμού τους κατά το διάστημα υποβολής της αίτησης στήριξης.
 • Όσοι έχουν ενταχθεί στο υπομέτρο 11.2 του ΠΑΑ 2014-2020 σε δράση αντίστοιχη με το
  αιτούμενο είδος πιστοποίησης.
  3
 • Γεωργοί που ενισχύθηκαν για το ίδιο είδος πιστοποίησης Βιολογικής παραγωγής από το
  Μέτρο 132 του ΠΑΑ 2007-2013 και ολοκλήρωσαν τις δεσμεύσεις τους ή για τους οποίους έχει
  εκδοθεί απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης για το Μέτρο 132 του ΠΑΑ 2007-2013 και η
  επιστροφή του ποσού εκκρεμεί.
  Ειδικοί όροι στήριξης
  Οι παραγωγοί πρέπει να εφαρμόζουν το σύστημα της Βιολογικής παραγωγής σε έναν ή
  περισσότερους κλάδους παραγωγής που ανήκουν στην εκμετάλλευσή τους όπως αυτή δηλώνεται
  κατ’ έτος στην ΕΑΕ τους. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ΕΑΕ του 2020 θα λαμβάνονται
  υπόψη για την υποβολή και την αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης, καθώς το 2020 θα αποτελεί
  το έτος αναφοράς για την επικείμενη Πρόσκληση.
  γ) Η αίτηση στήριξης να συγκεντρώνει την ελάχιστη συνολική βαθμολογία στα κριτήρια επιλογής
  όπως θα ορίζεται στην Πρόσκληση.
  Δ. Δεσμεύσεις δικαιούχων
 1. Οι δικαιούχοι οφείλουν να τηρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας καθ’ όλη τη διάρκεια
  υλοποίησης της πράξης τους.
 2. Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν τις ακόλουθες δεσμεύσεις έως την ολοκλήρωση της πράξης τους:
  α) Να παρέχουν κάθε σχετική πληροφόρηση προκειμένου να διευκολύνουν κάθε αρμόδιο φορέα
  που παρακολουθεί την εφαρμογή του υπομέτρου.
  β) Να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιαδήποτε παραστατικά και δικαιολογητικά
  ζητηθούν και να παρέχουν πρόσβαση στα λογιστικά βιβλία σε όλες τις αρμόδιες εθνικές ή
  ενωσιακές ελεγκτικές αρχές.
  γ) Να τηρούν φάκελο δικαιούχου με τα δικαιολογητικά της πράξης.
  δ) Να αποδέχονται την επεξεργασία και δημοσιοποίηση των προσωπικών δεδομένων τους,
  σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 111-113 του Καν. (ΕΕ) 1306/2013.
  ε) Να εφαρμόζουν το ενταγμένο σύστημα ποιότητας της Βιολογικής παραγωγής και να τηρούν τις
  δεσμεύσεις που περιγράφονται στο εν λόγω σύστημα σε κάθε έτος υλοποίησης της πράξης.
  στ) Να υποβάλουν αίτηση πληρωμής για κάθε έτος υλοποίησης.
  ζ) Να προσκομίζουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ ή στον φορέα στον οποίο εκχωρείται η αρμοδιότητα, μαζί με
  την αίτηση πληρωμής, αποδεικτικό πιστοποίησης του ενταγμένου συστήματος ποιότητας/είδους
  πιστοποίησης για κάθε έτος υλοποίησης, καθώς και τα απαραίτητα παραστατικά και
  δικαιολογητικά για την επαλήθευση της ύπαρξης και ακρίβειας των δαπανών που
  πραγματοποίησαν και της τήρησης των λοιπών δεσμεύσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις
  σχετικές διατάξεις των αποφάσεων του υπομέτρου.
  η) Να διατηρούν τις ιδιότητες και τις δραστηριότητες για τις οποίες βαθμολογήθηκαν κατά τον
  διοικητικό έλεγχο της αίτησης στήριξης.
  4
  θ) Να δηλώνουν στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) που συσχετίζεται με κάθε έτος υλοποίησης,
  ως μέρος της εκμετάλλευσής τους, το φυτικό και ζωικό κεφάλαιο των κλάδων παραγωγής που
  λαμβάνουν την στήριξη του υπομέτρου.
  ι) Να γνωστοποιούν στην αρμόδια ΔΑΟΚ οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία του δικαιούχου και
  της εκμετάλλευσης που περιλαμβάνονται στην ενταγμένη πράξη.
 3. Η εκμετάλλευση δεν πρέπει να χρηματοδοτείται άμεσα ή έμμεσα από δύο διαφορετικές
  Εθνικές ή Ενωσιακές πηγές για την ίδια δαπάνη.
  Ε. Είδος παρεχόμενων ενισχύσεων
  Παρέχεται ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης, ως ετήσιο ποσό υπό μορφή κινήτρου, για
  μέγιστη διάρκεια πέντε ετών, δηλ. έως την ημερομηνία συμπλήρωσης πέντε (5) ετών από την
  αρχική συμμετοχή του εκάστοτε δικαιούχου στο σύστημα ποιότητας/είδος πιστοποίησης της
  Βιολογικής παραγωγής.
  Επιλέξιμες είναι οι ακόλουθες κατηγορίες δαπάνης:
  o Δαπάνη πιστοποίησης Βιολογικής φυτικής παραγωγής
  o Δαπάνη πιστοποίησης Βιολογικής ζωικής παραγωγής
  Η ενίσχυση παρέχεται βάσει των παραστατικών του Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕΠ)
  με τον οποίο έχει συνάψει σύμβαση ο δικαιούχος και τα οποία προσκομίζει με τις αιτήσεις
  πληρωμής του.
  ΣΤ. Ύψος ενίσχυσης
  Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης καθορίζεται σε 1.000 €/εκμετάλλευση/έτος για κάθε είδος
  πιστοποίησης Βιολογικής παραγωγής και έως 2.000 €/εκμετάλλευση/έτος συνολικά και για τα
  δύο είδη πιστοποίησης.
  Για κάθε έτος υλοποίησης επιλέξιμες είναι οι πάγιες δαπάνες που αφορούν επακριβώς το χρονικό
  διάστημα του έτους υλοποίησης βάσει των παραστατικών δαπανών.
  Ο φόρος προστιθέμενης αξίας δεν είναι επιλέξιμος.
  Ζ. Εκτιμώμενος προϋπολογισμός Πρόσκλησης
  Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα κυμανθεί περίπου στα 25
  εκατομμύρια €. Η χορηγούμενη στήριξη στο πλαίσιο του υπομέτρου 3.1 «Στήριξη για νέες
  συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας» αποτελεί δημόσια δαπάνη που συγχρηματοδοτείται από
  το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και εθνικούς πόρους.
  5
  Η. Δημοσίευση Πρόσκλησης – Δημοσιότητα
  Αναλυτικά οι διαδικασίες και οι όροι ενίσχυσης περιλαμβάνονται στις δημοσιευμένες αποφάσεις
  του μέτρου. Περαιτέρω λεπτομέρειες όσον αφορά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων στήριξης,
  τα κριτήρια επιλογής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, κ.ά. θα περιλαμβάνονται στην επικείμενη
  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του υπομέτρου. Με μέριμνα της Ειδικής Υπηρεσίας
  Εφαρμογής του ΠΑΑ 2014-2020 (ΕΥΕ ΠΑΑ), η Πρόσκληση θα λάβει ευρεία δημοσιοποίηση και θα
  αναρτηθεί κατ’ ελάχιστο στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στις ιστοσελίδες του ΥΠΑΑΤ
  www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr.

Από http://www.minagric.gr/

Post Author: AgroPress