Προκήρυξη-Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το διορισμό μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ)

Η Πενταμελής Επιτροπή του άρθρου 8 παρ. 3 εδ. (α) του Ν. 4386/2016 έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα – Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  2. Το Π.Δ. 132/2010 (ΦΕΚ 225/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
  3. Την υπ’ αριθμ. 4/2020 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί συγκρότησης της Πενταμελούς Επιτροπής του άρθρου 8 παρ. 3 εδ. (α) του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 / Α’ / 11-05-2016).
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 / Α’ / 11-05-2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» με τις οποίες αντικαταστάθηκε το άρθρο 10 του Ν. 4310/2014.
  5. Την άμεση ανάγκη ορισμού των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ), όπως προβλέπεται από το άρθρο 8 του Ν. 4386/2016.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

τους ενδιαφερόμενους που κατέχουν τα νόμιμα προσόντα σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 3 εδ. (β) του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/ 11-05-2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», να υποβάλλουν υποψηφιότητα με σκοπό τη σύνταξη καταλόγου κατά αξιολογική σειρά και την υποβολή αυτού στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Π.Δ.Ε. για την επιλογή από αυτό των μελών του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Ι. Αρμοδιότητες του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ)

Το Περιφερειακό Επιστημονικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) αποτελεί όργανο υποστήριξης αναπτυξιακών δράσεων και υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ).

Η υποστήριξη παρέχεται με εισηγήσεις, μελέτες πεδίου, καταγραφές και αξιολογήσεις των υφιστάμενων υποδομών ή του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού και συγκριτικές εκτιμήσεις σε ό, τι αφορά στη δημιουργία περιφερειακών συσπειρώσεων ερευνητικών οργανισμών, τεχνολογικών φορέων, επιχειρήσεων, λοιπών φορέων και περιφερειακών αρχών, για την προώθηση της καινοτομίας, την ενθάρρυνση της ανάπτυξης σχημάτων σύμπραξης του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και τη διαμόρφωση συνθηκών και προοπτικών επιτυχούς συμμετοχής Οργανισμών των Περιφερειών σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα.

ΙΙ. Προσόντα και διαδικασία επιλογής των μελών του ΠΣΕΚ

Το Περιφερειακό Επιστημονικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) αποτελείται από έντεκα (11) μέλη.

Τα έξι (6) μέλη του ΠΣΕΚ πρέπει να είναι καθηγητές Α.Ε.Ι. ή ερευνητές που προέρχονται από ερευνητικά κέντρα που εποπτεύονται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή ερευνητικά κέντρα της ΓΓΕΤ (Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας) που εποπτεύονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων (Π.Δ. 81/8-7-2019). Τα υπόλοιπα πέντε (5) μέλη προέρχονται από επαγγελματικά επιμελητήρια και επιστημονικούς συλλόγους, τους πολιτιστικούς φορείς, την τοπική αυτοδιοίκηση και τους παραγωγικούς φορείς της περιοχής.

Όλα τα μέλη του ΠΣΕΚ πρέπει να είναι κάτοχοι τουλάχιστον διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών ή ισοδύναμου τίτλου με αναγνωρισμένο κύρος και να έχουν μακρόχρονη ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία σε θέματα Έρευνας , Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας ( ΕΤΑΚ).

Τα μέλη του ΠΣΕΚ επιλέγονται με την ακόλουθη διαδικασία: α) Με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου συγκροτείται πενταμελής Επιτροπή που αποτελείται από δύο (2) επιστήμονες που ασχολούνται με την έρευνα, καθηγητές Α.Ε.Ι. με βαθμίδα καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή, δύο (2) ερευνητές Α` ή Β` βαθμίδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και ένα (1) εκπρόσωπο των παραγωγικών φορέων της οικείας Περιφέρειας, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται μεταξύ των επιλέξιμων υποψηφίων. β) Η Επιτροπή προκηρύσσει ανοιχτή πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων, η οποία δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο και το δικτυακό τόπο της οικείας Περιφέρειας και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). Η Επιτροπή αξιολογεί τις υποψηφιότητες και εν συνεχεία συντάσσει κατάλογο υποψηφίων κατά αξιολογική σειρά. Στον κατάλογο υποψηφίων που συντάσσει η Επιτροπή περιλαμβάνεται τριπλάσιος, και αν αυτό δεν είναι δυνατό, διπλάσιος αριθμός υποψηφίων του συνόλου των μελών του ΠΣΕΚ. Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον κατάλογο προέρχονται κατά προτίμηση από τον εθνικό κατάλογο κριτών. Η Επιτροπή υποβάλλει τον κατάλογο υποψηφίων στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο επιλέγει από αυτόν τους καταλληλότερους. Ο Περιφερειάρχης διορίζει τα μέλη του ΠΣΕΚ που έχουν επιλεγεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο. γ) Μετά από το διορισμό τους τα μέλη του ΠΣΕΚ συγκροτούνται σε σώμα και εκλέγουν τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και το γραμματέα του με τον αναπληρωτή του.

Η θητεία των μελών του (ΠΣΕΚ) είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται μία μόνο φορά με τη διαδικασία με την οποία επιλέχθηκαν αρχικά.

ΙΙΙ. Προθεσμία – Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας, η οποία θα συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα, το περιεχόμενο του οποίου θα προκύπτει από τα συνημμένα αποδεικτικά έγγραφα.

Η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό σημείωμα θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Γραφείου Περιφερειάρχη (ταχ. Διεύθυνση : Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32, Τ.Κ. 26441, Πάτρα, τηλ. : 2613-613501/502/504, Fax: 2613-613532) ή με συστημένη επιστολή (σφραγίδα ταχυδρομείου) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που ξεκινά από την επομένη της δημοσίευσης της γνωστοποίησης στον ημερήσιο τύπο έως και 21 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 μ.μ.

Υποψηφιότητα που υποβάλλεται μεταγενέστερα της προαναφερόμενης προθεσμίας, δεν εξετάζεται και απορρίπτεται.

Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ74/Α726-3-2014) καταργείται η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από δημόσιες Υπηρεσίες. Αντίστοιχα γίνονται αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου.

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα κάθε Περιφερειακής Ενότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Π.Ε. Αχαΐας, Π.Ε. Ηλείας) και στο δικτυακό τόπο της, καθώς και στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).

Post Author: AgroPress