Προς πληρωμή οι ζωοτροφές

Δημοσιοποιήθηκε η Απόφαση Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 22 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε
γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής
εισβολής στην Ουκρανία»

Αποφασίστηκε η ένταξη των παραδεκτών αιτήσεων στήριξης-πληρωμής στο Μέτρο 22 «Έκτακτη
προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της
ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία» του ΠΑΑ 2014-2020, όπως αυτές απεικονίζονται στον
πίνακα κατάταξης που τηρείται στο Πληροφοριακό Σύστημα του Μέτρου 22.
Η συνολική δημόσια δαπάνη των εντασσόμενων πράξεων ανέρχεται σε ογδόντα πέντε
εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα εννιά χιλιάδες εκατό πενήντα οκτώ ευρώ
(85.949.158,00€).

Post Author: AgroPress