Προσλήψεις γεωπόνων και άλλων ειδικοτήτων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά τριάντα τριών (33) ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων, για την κάλυψη
εποχικών ή παροδικών αναγκών στην Κεντρική Υπηρεσία και σε Οργανικές
Μονάδες των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. που εδρεύει στην
Αθήνα στην Περιφερειακή Ενότητα του Κεντρικού Τομέα Αθηνών

Αναλυτικά στην πρόσκληση

Post Author: AgroPress