Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πιστοποίηση των ΚΥΔ, στα πλαίσια του ΟΣΔΕ, για τα έτη 2022-2027

Η πιστοποίηση των ΚΥΔ θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια, σύμφωνα με την περιγραφή που μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά στο παρακάτω link.

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Πιστοποίησης ΚΥΔ

Τα υποψήφια ΚΥΔ υποβάλουν κατά το χρόνο που αναφέρεται στην εν λόγω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πιστοποίηση τους και φάκελο υποψηφιότητας με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για την αξιολόγηση τους. Τόσο η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος όσο και ο φάκελος υποψηφιότητας, υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά σε εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επιπρόσθετα της αίτησης και του φακέλου υποψηφιότητας, το υποψήφιο ΚΥΔ συμπληρώνει υποχρεωτικά σχετικό κατάλογο (checklist) πληρότητας του φακέλου, χωρίς την συμπλήρωση της οποίας οι φάκελοι δε θα γίνονται δεκτοί και το ΚΥΔ θα απορρίπτεται από την διαδικασία πιστοποίησης. Τα ΚΥΔ έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μόνο μία Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και ένα φάκελο υποψηφιότητας το καθένα, για τον Νομό που βρίσκεται η έδρα του και επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν. Επισημαίνεται ότι ένα ΚΥΔ δεν μπορεί να δραστηριοποιείται σε περισσότερες της μιας Περιφερειακής Ενότητας.

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα συμπληρώνεται online στην εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ, και αποτελείται από αρχεία τα οποία θα πρέπει να επισυνάπτονται στην εν λόγω εφαρμογή. Όλα τα υποψήφια ΚΥΔ, θα πρέπει να υποβάλλουν μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΟΠΕΚΕΠΕ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι φάκελοι υποψηφιότητας θα κατατίθενται ηλεκτρονικά σε εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ έως 04/03/2022, συμπληρώνοντας ταυτόχρονα και το σχετικό κατάλογο (checklist) πληρότητας του φακέλου υποψηφιότητας.

Post Author: AgroPress