Συνδεδεμένη Ενίσχυση στον τομέα του βόειου κρέατος

Με την υπ’ αριθμ. 1639/65123/15.06.2017 ΥΑ καθορίζονται οι λεπτομέρειες χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του βοείου κρέατος, σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από το έτος 2017 και εφεξής.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΙΜΗ

Η ενίσχυση καταβάλλεται υπό μορφή πρόσθετης ενίσχυσης, ανά επιλέξιμο ζώο, σε ετήσια βάση στους/στις δικαιούχους. Η συνδεδεμένη ενίσχυση χορηγείται υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις επόμενες παραγράφους, μετά από υποβολή αιτήματος λήψης των ενδιαφερόμενων γεωργών.

Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2019 ανέρχεται στα 35.558.453€ και προέρχεται από τους πόρους του άρθρου 53 του κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Η ενδεικτική τιμή για το έτος 2019, σύμφωνα με την από 01.08.2018 τροποποιημένη ανακοίνωση προς την Επιτροπή, είναι 146€ ανά επιλέξιμο ζώο. Σε περίπτωση υπέρβασης του ετήσιου προϋπολογισμού ορίζεται ενιαίος συντελεστής μείωσης, ο οποίος εφαρμόζεται αναλογικά σε όλους τους δικαιούχους. Το ακριβές ύψος της ενίσχυσης για κάθε έτος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Καν (ΕΕ) 639/2014, μετά από εισήγηση της Δ/νση Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων.

Για το σκοπό αυτό ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. γνωστοποιεί εγκαίρως στη Δ/νση Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων και στη Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων το συνολικό αριθμό επιλέξιμων ζώων ανά έτος μετά την ολοκλήρωση όλων των ελέγχων.

ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης βόειου κρέατος είναι οι γεωργοί, οι οποίοι/-ες πληρούν τους παρακάτω όρους επιλεξιμότητας: Είναι ενεργοί γεωργοί, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καν.(ΕΕ)1307/2013 Είναι κάτοχοι βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων στη χώρα μας, ανεξαρτήτως παραγωγικής κατεύθυνσης. Κατά την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, εκτρέφουν στην εκμετάλλευση τους τουλάχιστον 6 θηλυκά βοοειδή οποιασδήποτε φυλής και παραγωγικής κατεύθυνσης, ηλικίας από 18 μηνών έως 12 ετών κατά τη διάρκεια του 2019. Επιλέξιμα για την συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα του βοείου κρέατος, είναι τα θηλυκά βοοειδή που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Έχουν ηλικία από 18 μηνών έως 12 ετών Έχουν γεννήσει μέσα στο έτος 2019 (από 01.01.2019 έως και τις 31.12.2019). Αυτό διαπιστώνεται από ηλεκτρονική βάση δεδομένων των βοοειδών  Τα νεογέννητα μοσχάρια έχουν καταγραφεί και σημανθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση θανάτου του νεογέννητου μοσχαριού πριν τη σήμανσή του, το θηλυκό βοοειδές δεν θεωρείται επιλέξιμο

. Επιλέξιμα προς πληρωμή για την ενίσχυση είναι τα βοοειδή για τα οποία έχουν επιβεβαιωθεί οι όροι επιλεξιμότητας, στο σύνολο των προβλεπόμενων ελέγχων που διενεργούνται στο πλαίσιο χορήγησης των άμεσων ενισχύσεων. Επισημαίνεται ότι, προκειμένου να θεωρηθούν επιλέξιμα προς πληρωμή, τα επιλέξιμα βοοειδή που έχουν απομακρυνθεί από την εκμετάλλευση, σύμφωνα με τους προαναφερθέντες ελέγχους, θα πρέπει η εν λόγω απομάκρυνση να είναι νόμιμη.

Με βάση το άρθρο 54 του Καν. (ΕΕ) 639/2014 της Επιτροπής αποκλείονται της εν λόγω συνδεδεμένης ενίσχυσης οι γεωργοί που ενισχύονται στο πλαίσιο της παραγράφου 4 του άρθρου 52 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Οι γεωργοί, κάτοχοι βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων, που επιθυμούν να είναι δικαιούχοι της εν λόγω ενίσχυσης υποχρεούνται: Nα δηλώνουν τη συμμετοχή τους στο έντυπο της δήλωσης καλλιέργειας – ενιαίας αίτησης ενίσχυσης (επιλογή του κωδικού καθεστώτος 0124

: «ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ»), ανεξάρτητα εάν είναι δικαιούχοι ή όχι της βασικής ενίσχυσης. Η δήλωση συμμετοχής γίνεται σε ειδική θέση του εντύπου της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, χωρίς να είναι απαραίτητη η εκ των προτέρων δήλωση των επιλέξιμων ζώων, από τους δικαιούχους, σύμφωνα με το άρθρ. 21 του Καν. 809/2014. Για την εν λόγω δήλωση συμμετοχής ισχύουν τα οριζόμενα από τις σχετικές αποφάσεις για τη βασική ενίσχυση συμπεριλαμβανομένων και των προθεσμιών υποβολής της

. Η δήλωση συμμετοχής συνεπάγεται ότι ο/η γεωργός αποδέχεται τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, τους ισχύοντες όρους και τις προϋποθέσεις, καθώς και την κοινοποίηση των στοιχείων του.

Να εφαρμόζουν τις απαιτήσεις για την αναγνώριση και την καταγραφή των ζώων, όπως προβλέπονται στον Καν. (ΕΚ) 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και στον Καν. (ΕΕ) 911/2004 της Επιτροπής και στην εθνική νομοθεσία. Επισημαίνεται ότι οι εκπρόθεσμες κοινοποιήσεις των μετακινήσεων των βοοειδών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής (ΟΠΣΚ), οδηγούν κατά περίπτωση σε αποκλεισμό των εν λόγω βοοειδών από τα επιλέξιμα προς ενίσχυση βοοειδή ή/και σε υπολογισμό διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 31 του Καν. (ΕΕ) 640/2014. Να τηρούν τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 93 του Καν(ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ διενεργεί τους προβλεπόμενους έλεγχους επαλήθευσης των όρων επιλεξιμότητας και πριν την πληρωμή του καθεστώτος προχωρά σε μηχανογραφικούς διασταυρωτικούς ελέγχους προκειμένου: α. Να καθοριστούν οι δικαιούχοι γεωργοί που τηρούν τους όρους επιλεξιμότητας, δηλαδή όσοι/-ες έχουν υποβάλλει αίτημα λήψης της συνδεδεμένης ενίσχυσης και βάσει του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κτηνιατρικής (ΟΠΣΚ): Έχουν υποβάλλει αίτημα λήψης της συνδεδεμένης ενίσχυσης

Είναι κάτοχοι βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων στη χώρα μας, ανεξαρτήτως παραγωγικής κατεύθυνσης.Εκτρέφουν, κατά την υποβολή της ΕΑΕ, στην εκμετάλλευση τους τουλάχιστον 6 θηλυκά βοοειδή οποιασδήποτε φυλής και παραγωγικής κατεύθυνσης, ηλικίας από 18 μηνών έως και 12 ετών. Επιλέξιμα είναι τα θηλυκά βοοειδή που α) δηλώνονται στην ΕΑΕ, β) έχουν ηλικία από 18 μηνών έως και 12 ετών, γ) έχουν γεννήσει μέσα στο έτος 2019 (από 1/1 έως και τις 31/12/2019) και δ) τα νεογέννητα μοσχάρια έχουν καταγραφεί και σημανθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 2 της παραγράφου 1.15.3.

Σε περίπτωση απομάκρυνσης από την εκμετάλλευση των επιλέξιμων βοοειδών, ελέγχεται εάν η εν λόγω απομάκρυνση να είναι νόμιμη. β. Να υπολογιστεί ο συνολικός αριθμός επιλέξιμων ζώων προκειμένου ώστε να καθοριστεί η μοναδιαία τιμή, σύμφωνα με την παράγραφο 1.15.1. γ. Να πραγματοποιηθεί η χορήγηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης. Σημειώνεται ότι οι κτηνοτρόφοι που δεν τηρούν το σύνολο των ανωτέρω όρων επιλεξιμότητας, δεν λαμβάνουν τη συνδεδεμένη ενίσχυση.

Post Author: Iliop