Τα πρώτα αποτελέσματα του έργου TAGs στο 29ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών – Συνεργασία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με το Πανεπιστήμιο Πατρών

Τα πρώτα αποτελέσματα του έργου TAGs στο 29ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών - Συνεργασία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με το Πανεπιστήμιο Πατρών

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Πανεπιστήμιο Πατρών παρουσίασαν τα πρώτα αποτελέσματα της πιλοτικής δράσης του έργου TAGs – “Υπηρεσίες τεχνολογικής και επιχειρηματικής καινοτομίας για την τόνωση των τοπικών οικοσυστημάτων γεωργικών τροφίμων και για τη στήριξη διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ Ομάδων τοπικής δράσης”, στο πλαίσιο του 29ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών με τίτλο «Τεχνολογίες Αιχμής» που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019 στην Πάτρα.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε η πρώτη ανακοίνωση σχετικά με την τεχνική ακριβείας ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής για καλλιέργειες κηπευτικών στη Δυτική Ελλάδα και υπογραμμίστηκε ο σημαντικός ρόλος των υπηρεσιών τεχνολογικής και επιχειρηματικής καινοτομίας στον τομέα της Αγροδιατροφής, με αναφορά στις τεχνικές Γεωργίας Ακριβείας για την εκτίμηση της ειδικής ηλεκτρικής αγωγιμότητας του εδάφους σε καλλιέργειες βιομηχανικής τομάτας.

Η προοπτική του έργου συμπεριλαμβάνει την υλοποίηση νέων επιδεικτικών εφαρμογών στις Π.Ε. Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας σε καλλιέργειες αμπέλου και ελιάς, για την ενθάρρυνση υιοθέτησης τεχνικών Γεωργίας Ακριβείας από ομάδες παραγωγών και επιχειρήσεις του Αγροδιατροφικού Τομέα.

Οι μη καταστρεπτικές μέθοδοι εκτίμησης των εδαφικών ιδιοτήτων, όπως η Ηλεκτρομαγνητική Επαγωγή, αποτελούν σύγχρονα και καινοτόμα εργαλεία για τη μελέτη των παραμέτρων του εδάφους, όπως η ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα που σχετίζεται με ένα σύνολο χημικών και φυσικών χαρακτηριστικών του εδάφους.

Η προώθηση παροχής κινήτρων για την εφαρμογή τεχνολογικών και επιχειρηματικών καινοτομιών στον αγροτικό τομέα και τη δημιουργία ενός διασυνοριακού cluster αποτελούμενου από φορείς έρευνας, καινοτομίας και χάραξης πολιτικών, καθώς και από επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Περιφέρειας Απουλία της Ιταλίας, θα αποτελέσει τον επόμενο στόχο στην υλοποίηση του έργου.

Tο έργο ΤAGs χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg V/A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 και υλοποιείται από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Post Author: katerina