Τι πρέπει να κάνει ο καλλιεργητής βιομηχανικής κάνναβης για να εισπράξει την βασική ενίσχυση

Δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια η απόφαση σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις καλλιέργειας των ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis sativa L με περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβινόλη (εφεξής THC) μέχρι 0,2% (εφεξής ποικιλίες βιομηχανικής κάνναβης), για τη χορήγηση της βασικής ενίσχυσης.

Όπως αναφέρει η απόφαση, για την καλλιέργεια ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης και την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης (ΕΑΕ), ο ενδιαφερόμενος καλλιεργητής, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υποβάλλει, ηλεκτρονικά ή εγγράφως, αίτηση αδειοδότησης στα οικεία ΤΑΑΕ (πρώην ΚΕΠΠΥΕΛ), συνοδευόμενη από:

α) αποδεικτικό για την ακριβή θέση και την έκταση την οποία πρόκειται να καλλιεργήσει, και συγκεκριμένα με βάση το σύστημα που καταχωρείται για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (13ψήφιος κωδικός έκτασης με βάση το χαρτογραφικό υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ), είτε πρόκειται για υπαίθρια είτε για θερμοκηπιακή καλλιέργεια. Σε περίπτωση που οι καλλιεργητές δεν διαθέτουν 13ψήφιο κωδικό στο χαρτογραφικό υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, υποχρεούνται να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι θα τον καταθέσουν εκ των υστέρων, ενδεχομένως μετά την έκδοση της άδειας και σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης του ΟΣΔΕ. Σε περίπτωση μη υποβολής του εν λόγω δικαιολογητικού μέχρι και την ως άνω προθεσμία, η άδεια ανακαλείται.

β) την άδεια χρήσης νερού, σύμφωνα με την αριθ. οικ146896/17-10-2014 απόφαση (Β΄2878/27-10-2014). Δεν απαιτείται η προαναφερόμενη άδεια στις περιοχές όπου το μέσο ύψος βροχόπτωσης τα τελευταία τρία (3) έτη υπερβαίνει τα 750 mm

γ) αντίγραφο ποινικού μητρώου από το οποίο πρέπει να προκύπτει ότι ο αιτών φυσικό πρόσωπο δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών καθώς και ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε βαθμό κακουργήματος για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα. Σε περίπτωση κατά την οποία ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του αρ. 8 Ν. 1599/1986 ότι δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα που προβλέπεται στην νομοθεσία περί ναρκωτικών και ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε βαθμό κακουργήματος για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα. Η αρμόδια αρχή αναζητά αυτεπαγγέλτως αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης για κάθε αιτούντα.

δ) Σε περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, η προϋπόθεση του εδαφίου γ΄ πρέπει να συντρέχει ως εξής:
αα) για τις Ανώνυμες Εταιρίες για το σύνολο των μελών του ΔΣ 
ββ) για Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία ή Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία για το σύνολο των εταίρων 
γγ) για Κοινοπραξία χωρίς νομική προσωπικότητα για το σύνολο των κοινοπρακτούντων μελών.
Σε κάθε περίπτωση, ο νόμιμος εκπρόσωπος και τα μέλη των ως άνω αναφερόμενων νομικών προσώπων, ιθαγένειας χώρας εκτός Ελλάδας, να προσκομίζουν με την αίτηση αδειοδότησης, αντίγραφο ποινικού μητρώου της χώρας μόνιμης κατοικίας επίσημα μεταφρασμένο (apostille)

ε) Αν το νομικό πρόσωπο που αιτείται έχει έδρα στην αλλοδαπή υποχρεούται να δηλώσει φορολογικό εκπρόσωπο και αντίκλητο στην Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση, τα πρόσωπα που  προέρχονται από χώρες εκτός Ε.Ε. οφείλουν να διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα ή να έχουν έδρα στην Ελλάδα.

στ) καταστατικό λειτουργίας σε περίπτωση αίτησης από νομικό πρόσωπο.

ζ) σε περίπτωση υποβολής αίτησης για χορήγηση άδειας από συνεταιρισμό ή ομάδα παραγωγών ή οργάνωση παραγωγών ή ένωση οργανώσεων παραγωγών υποβάλλεται συνημμένα και λίστα παραγωγών-μελών καθώς και τα δικαιολογητικά των σημείων α, β, γ ανωτέρω για καθένα από αυτούς.

Τα οικεία ΤΑΑΕ, μετά την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου των δικαιολογητικών της παρ. 1 χορηγούν, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της αίτησης, την άδεια ή απορρίπτουν την αίτηση του ενδιαφερόμενου με αιτιολόγηση. Αν κατά τον έλεγχο, τα οικεία Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης διαπιστώσουν έλλειψη κάποιου δικαιολογητικού ενημερώνουν τον αιτούντα, ο οποίος μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ενημέρωσή του προσκομίζει τα ελλείποντα δικαιολογητικά, άλλως η αίτησή του απορρίπτεται. Σε κάθε περίπτωση η έκδοση της άδειας γίνεται το αργότερο έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης έκαστου έτους.

Υποχρεώσεις καλλιεργητών βιομηχανικής κάνναβης
Οι καλλιεργητές ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης υποχρεούνται: 

α) Να διαθέτουν την άδεια καλλιέργειας ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης του άρθρου 4. 

β) Να υποβάλλουν την ΕΑΕ της παρ. 7 του άρθρου 17 του Κανονισμού 809/2014. 

γ) Να προμηθεύονται και να χρησιμοποιούν σπόρους προς σπορά των ποικιλιών που περιλαμβάνονται στον «Κοινό κατάλογο ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών», σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κανονισμού 639/2014. Έως την 30ή Ιουνίου κάθε έτους, ο καλλιεργητής θα πρέπει να υποβάλλει, συμπληρωματικά στην ΕΑΕ στοιχεία σχετικά με τις χρησιμοποιηθείσες ποσότητες σπόρων (kg ανά στρέμμα) καθώς και τις επίσημες ετικέτες που είχαν επικολληθεί στις συσκευασίες των σπόρων σύμφωνα με την οδηγία 2002/57/ΕΚ του Συμβουλίου ή το σχετικό τιμολόγιο στο οποίο αναφέρονται τα ως άνω στοιχεία. Κατά παρέκκλιση, για την κάνναβη που καλλιεργείται ως επίσπορη καλλιέργεια, δηλαδή η σπορά της πραγματοποιείται μετά τις 30 Ιουνίου κάθε έτους, οι ετικέτες υποβάλλονται μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου. 

δ) Να συνεργάζονται με τα ενωσιακά και τα εθνικά ελεγκτικά όργανα κατά τη διενέργεια των προβλεπόμενων ελέγχων και να παρέχουν τα απαιτούμενα στοιχεία. 

ε) Να δηλώνουν στα οικεία ΤΑΑΕ, τον χρόνο συγκομιδής και τον τόπο αποθήκευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 καθώς και το χρόνο σποράς 

στ) Να γνωστοποιούν, στα οικεία ΤΑΑΕ: 
αα) την αλλαγή των προσωπικών στοιχείων και των στοιχείων επικοινωνίας τους, εντός δέκα ημέρων, 
ββ) την αλλαγή της ποικιλίας που χρησιμοποιήθηκε στην σπορά, 
γγ) την αποτυχία φυτρώματος της καλλιέργειας και επανασπορά ή την καλλιέργεια άλλου είδους φυτού, 
δδ) τη μη σπορά της καλλιέργειας εε) την καταστροφή της καλλιέργειας της βιομηχανικής κάνναβης

ζ) Να διατηρεί έντυπο ενημέρωσης περί καλλιέργειας ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός άδειας που έχει λάβει. Η ανάρτηση του εντύπου ενημέρωσης πραγματοποιείται κατά την σπορά της καλλιέργειας σε εμφανή θέση σε κάθε αγροτεμάχιο 

η) Να προκαταβάλουν το κόστος των αναλύσεων των δειγμάτων που λαμβάνονται από τους ελεγκτές των ΤΑΑΕ, ανά αγροτεμάχιο και ανά ποικιλία. Τα αποτελέσματα αποστέλλονται από τα εργαστήρια στο οικείο ΤΑΑΕ. 

θ) Να διατηρούν όλα τα παραστατικά (δελτίο αποστολής, τιμολόγιο πώλησης, σύμβαση με μεταποιητική μονάδα κ.α.).

Συγκομιδή, αποθήκευση και μεταφορά προϊόντων

Η συγκομιδή της καλλιέργειας των ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης πραγματοποιείται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες μετά το τέλος της ανθοφορίας. 

Η καλλιέργεια της κάνναβης ως επίσπορης καλλιέργειας συνεχίζεται υπό συνήθεις καλλιεργητικές συνθήκες τουλάχιστον έως το τέλος της περιόδου βλάστησης. 

Οι καλλιεργητές δηλώνουν στα οικεία ΤΑΑΕ, την ημερομηνία ή τις ημερομηνίες (συνεχόμενες ή/ και τμηματικές) συγκομιδής, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την πραγματοποίησή της. 

Σε περίπτωση αναβολής της, ενημερώνεται σχετικά το ΤΑΑΕ για την νέα ημερομηνία ή νέες ημερομηνίες και την αιτία της αναβολής.

Δύνανται οι καλλιεργητές, αν το επιθυμούν, να συγκομίζουν τις καλλιέργειες των ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης μετά την έναρξη της ανθοφορίας, αλλά πριν τη λήξη της δεκαήμερης περιόδου από το τέλος της ανθοφορίας. 

Οι καλλιεργητές δηλώνουν στα οικεία ΤΑΑΕ, τον χρόνο συγκομιδής, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την πραγματοποίησή της, προκειμένου οι ελεγκτές να είναι παρόντες κατά τη συγκομιδή, ώστε να υποδεικνύουν ποια αντιπροσωπευτικά τμήματα κάθε αγροτεμαχίου πρέπει να εξακολουθήσουν να καλλιεργούνται επί τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες μετά το τέλος της ανθοφορίας για τη διενέργεια των ελέγχων. 

Σε περίπτωση  αναβολής της, ενημερώνεται σχετικά το ΤΑΑΕ για την νέα ημερομηνία ή νέες ημερομηνίες και την αιτία της αναβολής.

Η αποθήκευση της βιομηχανικής κάνναβης γίνεται αποκλειστικά στους αποθηκευτικούς χώρους που έχει δηλώσει ο καλλιεργητής.

Κατά τη μεταφορά ακατέργαστης βιομηχανικής κάνναβης, οι εκτελούντες τη μεταφορά υποχρεούνται να φέρουν: 

α) φωτοαντίγραφο της άδειας καλλιέργειας ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης από την οποία προέρχονται τα μεταφερόμενα προϊόντα 

β) τιμολόγιο, δελτίο αποστολής ή παραστατικό αγοράς, το οποίο κοινοποιείται στο οικείο ΤΑΑΕ 

γ) φωτοαντίγραφο της δήλωσης του καλλιεργητή προς τα ΤΑΑΕ όπου αναφέρεται ο χώρος αποθήκευσης της βιομηχανικής κάνναβης σε περίπτωση μεταφοράς σε αποθηκευτικό χώρο. Και 

δ) αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων για εξακρίβωση της περιεκτικότητας των ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης σε THC, εφόσον έχει πραγματοποιηθεί δειγματοληψία στην καλλιέργεια του καλλιεργητή ή πρακτικό δειγματοληψίας εφόσον έχει πραγματοποιηθεί μόνο η δειγματοληψία και δεν έχουν εκδοθεί τα αποτελέσματα της εργαστηριακής ανάλυσης.

Σε περίπτωση που η καλλιέργεια του καλλιεργητή δεν έχει επιλεγεί για δειγματοληψία ή έχει προηγηθεί η συγκομιδή της δειγματοληψίας, τότε απαιτείται σχετική βεβαίωση από τα ΤΑΑΕ.

Post Author: Iliop