1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD – Αχαΐα

Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) LEADER/CLLD», του Μέτρου 19 – Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020, η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΧΑΪΑ Α.Ε.- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.) καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα.

Η συγχρηματοδοτούμενη συνολική δημόσια δαπάνη (Εθνικοί πόροι και ΕΓΤΑΑ) που διατίθεται με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται ενδεικτικά σε 3.131.000,00 €.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής:        07/05/2019 και ώρα 13:00

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής:           06/09/2019 και ώρα 15:00

Για αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με τις προκηρυσσόμενες δράσεις επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 6931150303 και info@agrotech.com.gr.

πλήρης πρόσκληση

Post Author: AgroPress