Ανάκληση ενταγμένων πράξεων – οικειοθελής αποχώρηση παραγωγών στο Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει τους ενταγμένους παραγωγούς στο Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ προγραμματίζει τη χορήγηση προκαταβολής στους δικαιούχους στο προσεχές χρονικό διάστημα, με  βάση την με αριθ. 1453/59595/31-05-2017 Απόφαση Ένταξης και κατόπιν Ανακοίνωσης της Διεύθυνσης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Παράλληλα, όσοι από τους εν λόγω δικαιούχους επιθυμούν να αποχωρήσουν από τη μία ή και τις δύο Δράσεις του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες», προκειμένου να μη συμπεριληφθούν στη χορήγηση  προκαταβολής, πρέπει να συμπληρώσουν Υπεύθυνη Δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) και να την αποστείλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μορφή  pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση agkagiogiakis@minagric.gr το αργότερο μέχρι τη Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 23:59:59.

Στην Υπεύθυνη Δήλωση, που απευθύνεται προς την Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο δικαιούχος πρέπει να αναγράφει τον Αριθμό Φορολογικού του Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και ότι αιτείται την απένταξη του από τις Δράσεις 11.1.1  ή/και  11.2.1 του εν λόγω Μέτρου, στις οποίες εντάχθηκε με βάση την ανωτέρω Απόφαση, καθώς και να αναλύει τους λόγους αδυναμίας εκτέλεσης της πράξης σύμφωνα με τους όρους ένταξής του.

Επιπλέον, ο δικαιούχος απαιτείται να συμπληρώσει και να αποστείλει, μαζί με την Υπεύθυνη Δήλωση, τα σχετικά στοιχεία που αναφέρονται στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένο

Post Author: AgroPress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *